Scientific journal «ARTS ACADEMY»

Authorization

Enter your e-mail

We will send you a link to login to the site

Menu

THE BULGARIAN FOLK DANCE IN THE CONTEXT OF THE NATIONAL IDENTITY IN THE GLOBAL WORLD

05 june 2019 г.
THE BULGARIAN FOLK DANCE IN THE CONTEXT OF THE NATIONAL IDENTITY IN THE GLOBAL WORLD
Номер в формате PDF - Скачать
Статья в формате PDF - Скачать

This report looks at Bulgarian folk dance as a means of identifying in the globalworld as well as intercultural communication. The language of dance excites, explains,teaches, develops, art is the global language of communication in the modern world.The Bulgarian folklore dance unites the five directions of human evolution: art – excitingcreative imagination and expression, science – theory, innovation and their applicationfor the development of the global world, education – teaching through traditionand inheritance of traditions, culture - the sense of identity and belonging, personaldevelopment – self-improvement of the individual as part of global society.
Key words: Bulgarian folk dance, folklore, individuality, semantic star.

Бұл мақалада Болгар халық биі жаһандық әлемдегі сәйкестендіру, сондай-ақ мәдениетаралық қарым-қатынас құралы ретінде қарастырылады. Би тіліқозғайды, түсіндіреді, үйретеді, дамытады. Қазіргі таңда өнер әлемнің қарым-қатынасын жүзеге асыратын ғаламдық тіл болып табылады. Болгар фольклорбиі адамзат эволюциясының бес бағытын біріктіреді, олар: өнер – қызық тышығармашылық қиял мен өрнек; ғылым – теория, инновациялар және оларды жаһандық әлемді дамыту үшін қолдану; білім-дәстүрлер және оны мұрағақалдыру арқылы оқыту; мәдениет – бірегейлік пен тиістілік, тұлғалық даму сезімі-тұлғаның әлемдік қоғамның бір бөлігі ретінде өзін-өзі жетілдіру.
Түйінді сөздер: Болгар халық биі, фольклор, даралық, семантикалық жұлдыз.

В данной статье болгарский народный танец рассматривается как средство идентификации в глобальном мире, а также межкультурного общения.Язык танца возбуждает, объясняет, учит, развивает. Искусство является глобальным языком общения в современном мире. Болгарский фольклорный танец объединяет пять направлений эволюции человека: искусство – захватывающее творческое воображение и выражение; наука - теория, инновации и их применение для развития глобального мира; образование – обучение через традиции и наследование традиций; культура – чувство идентичности и принадлежности,личностного развития – самосовершенствование личности как части мирового общества.
Ключевые слова: болгарский народный танец, фольклор, индивидуальность,семантическая звезда.

© 2024 artsacademy.kz