«ARTS ACADEMY» ғылыми журналы

Кіру

Электрондық поштаңызды енгізіңіз

Біз сізге сайтқа кіру үшін сілтеме жібереміз.

Меню

THE LANGUAGE HERITAGE OF THE GOLDEN HORDE PERIOD

05 қыркүйек 2020 г.
THE LANGUAGE HERITAGE OF THE GOLDEN HORDE PERIOD
Номер в формате PDF - Скачать
Статья в формате PDF - Скачать

The article considers with the poem “Hero Edigue” which is included in poemcycle “Forty Heroes of Crimea”, there have been scientific predictions abouttime of writing, author and language peculiarities. There was analyzed phonetic,grammar, stylistic construction of the poem.
Key words: Edigue, nogai, Sypyra zhyrau, Forty heroes of Crimea, poeticschool, epos.

Осы мақалада «Қырымның қырық батыры» жырлар цикліне жататын «Едіге батыр» эпосы қарастырылады, жырдың дүниеге келу кезеңі, авторы, тілдік ерекшелігі туралы ғылыми болжамдар айтылады. Поэманың тіліндегіфонетикалық, грамматикалық, стилистикалық ерекшеліктеріне талдау жасалынады.
Түйінді сөздер. Едіге, ноғай, Сыпыра жырау, Қырымның қырық батыры,поэтикалық мектеп, эпос.

В данной статье рассматривается поэма «Едигей батыр», входящая в цикл стихотворений «Сорок батыров Крыма», выдвигаются научные прогнозы времени написания, автора, языковых особенностей. Произведен фонетический, грамматический, стилистический анализы языка стихотворения.
Ключевые слова: Едигей, ногай, Сыпыра жырау, сорок батыров Крыма,поэтическая школа, эпос.

Номера журнала

© 2024 artsacademy.kz