«ARTS ACADEMY» ғылыми журналы

Кіру

Электрондық поштаңызды енгізіңіз

Біз сізге сайтқа кіру үшін сілтеме жібереміз.

Меню

ПАНДЕМИЯ КАК КАТАЛИЗАТОР DIGITAL ПРОЦЕССОВ В ИСКУССТВЕ

05 наурыз 2022 ж.
ПАНДЕМИЯ КАК КАТАЛИЗАТОР DIGITAL ПРОЦЕССОВ В ИСКУССТВЕ
PDF форматындағы нөмір - Жүктеп алу
PDF мақаласы - Жүктеп алу
DOI:10.56032/2523-4684.2022.1.1.126

В данной научной статье анализируется вопрос, о том, как технологический прогресс влияет на искусство, в целом, и хореографию, в частности. На материале научной дискуссии, оформившейся в рамках Круглого стола «Современные тенденции развития хореографического образования», проходившего в 2021 году в рамках II Международного фестиваля профессиональных хореографических учебных заведений «Temps lié», автор показывает рождение нового понимания цифровизации в искусстве хореографии.
Ключевые слова: искусство, цифровые технологии, цифровизация, видеоарт.

Бұл ғылыми мақалада технологиялық прогресс өнерге, тұтастай алғанда хореографияға қалай әсер ететіні туралы сұрақ талданады. 2021 жылы "Temps lié" кәсіби хореографиялық оқу орындарының II Халықаралық фестивалі аясында өткен "хореографиялық білім беруді дамытудың қазіргі тенденциялары" дөңгелек үстелі аясында жасалған ғылыми пікірталас материалында автор хореография өнеріндегі цифрландырудың жаңа түсінігінің пайда болғанын көрсетеді.
Түйінді сөздер: Өнер, сандық технологиялар, цифрландыру, бейнеарт.

This scientific article analyzes the question of how technological progress affects art in general, and choreography in particular. Based on the material of the scientific discussion that took shape within the framework of the Round Table "Modern trends in the development of choreographic education", held in 2021 as part of the II International Festival of Professional Choreographic Educational Institutions "Temps lié", the author shows the birth of a new understanding of digitalization in the art of choreography.
Key words: art, digital technologies, digitalization, video art.

Қалай дәйексөз келтіру керек

Тарланов О.М, ПАНДЕМИЯ КАК КАТАЛИЗАТОР DIGITAL ПРОЦЕССОВ В ИСКУССТВЕ. Научный журнал «ARTS ACADEMY» №1(1)2022, 126-136. DOI:10.56032/2523-4684.2022.1.1.126

© 2024 artsacademy.kz