«ARTS ACADEMY» ғылыми журналы

Кіру

Электрондық поштаңызды енгізіңіз

Біз сізге сайтқа кіру үшін сілтеме жібереміз.

Меню

ҚАЗАҚСТАН КОМПОЗИТОРЫ ТАСҚЫН ЖАРМҰХАМЕТҰЛЫНЫҢ «ДОМАЛАҚ АНА» ОПЕРАСЫ ЖӘНЕ ОНЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

15 желтоқсан 2022 ж.
ҚАЗАҚСТАН КОМПОЗИТОРЫ ТАСҚЫН ЖАРМҰХАМЕТҰЛЫНЫҢ «ДОМАЛАҚ АНА» ОПЕРАСЫ ЖӘНЕ ОНЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
PDF форматындағы нөмір - Жүктеп алу
PDF мақаласы - Жүктеп алу
DOI:10.56032/2523-4684.2022.4.4.76

Бұл мақалада Қазақстан композиторы Тасқын Жармұхаметұлының «Домалақ ана» операсы және оның ерекшелігі қарастырылады. Сонымен қатар композитордың қысқаша музыкалық шығармашылығы, өнерге деген көзқарасы, соның ішінде опера жанрынының Қазақстан Республикамызда келіп шығуы және «Домалақ ана» операсына көңіл бөлеміз. «Домалақ Ана» операсынының либреттосы, басты кейіпкерлері белгіленіп, музыкасына тереңірек көңіл бөліп,қысқаша музыкалық үзінділер келтіріледі.
Түйінді сөздер: опера, композитор, либретто, жанр, ерекшеліктер, музыка, стиль.

В данной статье рассматривается опера Казахстанского композитора Таскына Жармухаметулы «Домалак ана» и ее особенности. Мы также уделяем внимание краткому музыкальному творчеству композитора, его взгляду на искусство, в том числе на появление оперного жанра в Казахстане и оперы «Домалак ана». Обозначены либретто оперы и ее главные герои. Особое внимание уделено музыке оперы, анализируя их приводятся краткие музыкальные фрагменты.
Ключевые слова: опера, композитор, либретто, жанр, особенности, музыка, стиль.

This article discusses the opera of the Kazakh composer Taskin Zharmukhametuly "Domalak ana" and its features. We also pay attention to the composer's brief musical creativity, his view of art, including the content of the opera genre in Kazakhstan and the opera "Domalak ana". The libretto of the opera "Domalak Ana" and the main characters are indicated. Special attention is paid to the music of the opera, analyzing them entirely, brief musical fragments are given.
Key words: opera, composer, libretto, genre, features, music, style.

Қалай дәйексөз келтіру керек

Ш.Т. Есиркепова, ҚАЗАҚСТАН КОМПОЗИТОРЫ ТАСҚЫН ЖАРМҰХАМЕТҰЛЫНЫҢ «ДОМАЛАҚ АНА» ОПЕРАСЫ ЖӘНЕ ОНЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ. Научный журнал «ARTS ACADEMY» №4(4)2022, 55-76. DOI:10.56032/2523-4684.2022.4.4.76

© 2024 artsacademy.kz