«ARTS ACADEMY» ғылыми журналы

Кіру

Электрондық поштаңызды енгізіңіз

Біз сізге сайтқа кіру үшін сілтеме жібереміз.

Меню

МЕМЛЕКЕТТIК «АЛТЫНАЙ» БИ АНСАМБЛIНIҢ ҚАЗАҚСТАН ХОРЕОГРАФИЯ ӨНЕРІНДЕГІ ОРНЫ

02 наурыз 2017 г.
МЕМЛЕКЕТТIК «АЛТЫНАЙ» БИ АНСАМБЛIНIҢ ҚАЗАҚСТАН ХОРЕОГРАФИЯ ӨНЕРІНДЕГІ ОРНЫ
Номер в формате PDF - Скачать
Статья в формате PDF - Скачать

Бұл мақалада мемлекеттiк “Алтынай” би ансамблiнiң Қазақстанхореография өнеріндегі орны және қазақ халық биiн насихаттауға қосқан үлесіқарастырылған. “Алтынай” би ансамблінің шығармашылық бағыттағыұрпақтан ұрпаққа жалғасып келе жатқан халық билерін жанғырту жолдары,қазақ халық биі өнерiнiң даму белестерiнiң өзiндiк ерекшелiктері, сондай-ақ,ансамбльдің республика мәдениетiне тың құбылыс болып енуi зерттеледі.
Тірек сөздер: би ансамблі, хореография, өнер, халық биі, композиция,жаңғырту жолдары, репертуар.

В статье рассмотрена роль республиканского ансамбля «Алтынай», егороль и место в популяризации казахского народного танца в хореографическомискусстве Казахстана. В творческой деятельности ансамбля «Алтынай» показаны пути модернизации казахского народного танца, передающегося изпоколения в поколение, а также особенности творческого развития ансамбля.Модернизация казахского народного танца позволила ансамблю «Алтынай»претендовать на особый статус в культуре Казахстана.
Ключевые слова: ансамбль танца, хореография, искусство, народныйтанец, композиция, модернизация, репертуар.

The article considers the role of the national ensemble "Altynay", its role andplace in the popularization of the Kazakh folk dance choreography in Kazakhstan. Thecreative activity of "Altynay" ensemble shows the path of modernization of the Kazakhfolk dance, handed down from generation to generation, as well as features of thecreative development of the ensemble. Kazakh folk dance ensemble modernizationallowed "Altynay” to claim to special status in the culture of Kazakhstan.
Key words: Dance Ensemble, choreography, art, folk dance, song,modernization, repertoire.

Номера журнала

© 2024 artsacademy.kz