«ARTS ACADEMY» ғылыми журналы

Кіру

Электрондық поштаңызды енгізіңіз

Біз сізге сайтқа кіру үшін сілтеме жібереміз.

Меню

СИМВОЛИЧЕСКИЙ МИР БАЛЕТА РАЙМОНДО РЕБЕКА «ПУТЕШЕСТВИЕ ПАМЯТИ»

06 қыркүйек 2019 г.
СИМВОЛИЧЕСКИЙ МИР БАЛЕТА РАЙМОНДО РЕБЕКА «ПУТЕШЕСТВИЕ ПАМЯТИ»
Номер в формате PDF - Скачать
Статья в формате PDF - Скачать

Статья посвящена анализу балета «Путешествие памяти» в постановке немецкого хореографа Раймондо Ребека. Автор статьи проводит анализ хореографии спектакля с позиций семиотического анализа пластического текста, делает попытку выявления символов и знаков, заявленных в оформлении и предметной среде спектакля.
Ключевые слова: хореография, семиотика, образ, символ, знаковая система,пластическая интонация.

Мақала неміс хореографы Раймондо Ребектің қойылымындағы «естелік саяхаты» балетін талдауға арналған. Мақала авторы пластикалық мәтінді семиотикалық талдау тұрғысынан спектакльдің хореографиялықмәтініне талдау жасайды, спектакльді безендіруде және пәндік ортада мәлімделген символдар мен белгілерді анықтауға әрекет жасайды.
Түйінді сөздер: хореография, семиотика, сурет, символ, белгі жүйесі, пластикалық интонация.

The article is devoted to the analysis of the ballet “Journey of memory” staged byGerman choreographer Raimondo Rebeca. The author analyzes the choreographic textthe performance from the standpoint of semiotic analysis of the plastic text, makes an attemptto identify the symbols and signs stated in the design and subject environment of theperformance.
Key words: choreography, semiotics, image, symbol, sign system, plastic intonation

Номера журнала

© 2024 artsacademy.kz