Научный журнал «ARTS ACADEMY»

Вход

Введите свой e-mail

Мы пришлём вам ссылку для входа на сайт

Меню

XX ҒАСЫРДЫҢ 30-60 ЖЫЛДАРЫ ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ КӘСІБИ ХОР ОРЫНДАУ МЕКТЕБІНІҢ ДАМУЫ

01 июня 2018 г.
XX ҒАСЫРДЫҢ 30-60 ЖЫЛДАРЫ ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ КӘСІБИ ХОР ОРЫНДАУ МЕКТЕБІНІҢ ДАМУЫ
Номер в формате PDF - Скачать
Статья в формате PDF - Скачать

Бұл мақалада соңғы XX ғасырдың 30-60 жылдары Қазақстандағы хор орындау мектебінің дамуы қарастырылған. Сондай-ақ хор өнерінің дамуына үлес қосқан атақты дирижерлердің еңбектері туралы да айтылған. Қазақстандағы хор өнері қазақ халқының бір дауысты ән айту дәстүрінен көпдауысты болып қалыптасқандығы анық. Сонымен қатар, мақалада жасұрпаққа эстетикалық тәрбие беруде хормен ән айтудың рөлі көрсетілген. Олбасқа өнер түрлерімен қатар, балалар және жасөспірімдермен жұмыста күрделі әлеуметтік-тәрбиелік міндеттерді шешуге әсер етеді.
Кілт сөздер: хор орындау мектебі, көпдауысты кәсіби хор өнері.

This article discusses the development of a professional choral singing school inKazakhstan in the 30-60s of the 20th century. In addition, the work of famous conductorswho greatly contributed to the development of choral art is revealed.This article shows the role of choral singing in the aesthetic education of theyounger generation. Along with the other arts choral singing influences the solution ofcomplex social and educational problems while working with children and adolescents.
Key words: professional choir singing school, professional choir art.

В данной статье обсуждается развитие профессионально-исполнительской хоровой школы в Казахстане 30-60 гг. XX века. Также раскрывается творчество известных дирижеров, которые внесли свой вклад в развитие хорового искусства. В статье показана роль хорового пения в эстетическом воспитании молодого поколения. Хоровое пение наряду с другими видами искусства влияет на решение сложных социальных и образовательных проблем при работе с детьми и подростками.
Ключевые слова: профессионально-исполнительская хоровая школа,профессиональное хоровое искусство.

Номера журнала

© 2024 artsacademy.kz