Научный журнал «ARTS ACADEMY»

Вход

Введите свой e-mail

Мы пришлём вам ссылку для входа на сайт

Меню

ӨНЕР ПСИХОЛОГИЯСЫН ОҚЫТУ НЕГІЗІНДЕ СТУДЕНТТЕРДІҢ ТҰЛҒАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ

01 июня 2018 г.
ӨНЕР ПСИХОЛОГИЯСЫН ОҚЫТУ НЕГІЗІНДЕ СТУДЕНТТЕРДІҢ ТҰЛҒАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ
Номер в формате PDF - Скачать
Статья в формате PDF - Скачать

Еліміздегі білім беру жүйесінің алдына қойып отырған мақсаты – халықаралық еңбек нарығында бәсекелестікке түсе алатын жан-жақтысапалы маман дайындап шығару. Мақалада өнер психологиясын оқыту негізіндестуденттердің тұлғалық ерекшеліктерін қалыптастыруда шетелдік және отандық ғалымдардың ғылыми-теориялық ой пікірлері қарастырылған. Студенттердің тұлғалық ерекшеліктерін қалыптастырудың жолдары көрсетіледі.
Кілт сөздер: өнер, психология, тұлға, креативтілік, қалыптастыру, білімберу, технология, мәдениет, оқыту.

The aim of the country’s educational system is to train a highly qualified specialistwho can compete in the international labor market. The article presents scientific andtheoretical views of foreign and domestic scientists on the formation of personal qualitiesof students on the basis of teaching the psychology of the arts. The ways of formingpersonal qualities of students are shown.
Key words: art, psychology, personality, creativity, education, technology,learning.

Целью образовательной системы страны является подготовкавысококвалифицированного специалиста, способного конкурировать на международном рынке труда. В статье представлены научные и теоретические взгляды зарубежных и отечественных ученых на формирование личностных качеств студентов на основе преподавания психологии искусства. Показаны пути формирования личностных качеств студентов. Ключевые слова: искусство, психология, личность, креативность,образование, технология, обучение.

Номера журнала

© 2024 artsacademy.kz