Научный журнал «ARTS ACADEMY»

Вход

Введите свой e-mail

Мы пришлём вам ссылку для входа на сайт

Меню

TAPESTRY ART IN THE PERIOD OF KAZAKHSTAN’S INDEPENDENCE

01 июня 2018 г.
TAPESTRY ART IN THE PERIOD OF KAZAKHSTAN’S INDEPENDENCE
Номер в формате PDF - Скачать
Статья в формате PDF - Скачать

At the beginning of the 21st century in the tapestry art of Kazakhstan, manyartists have found plastic possibilities. At the beginning of the 21st century the tapestryart of Kazakhstan found its plasticity, which could not be preserved for many artists.As for the tapestry style of contemporary art, they are full of different directionsand themes. Its ultimate goal is to abandon universally recognized standards andlimitations, but instead, clearly express their creativity by interpreting the categories ofnew forms and cognitions. In today’s artistic space, there are many areas for forecastingand developing the future. At the same time the development of routes that are connectedwith the world-view system of the national culture does not slow down its development.The artist understands the famous utilitarian tapestry art, and at the same timethe artist acts as a designer and artist. The development of technology has contributed tothe emergence of new images in this art.
Key words: tapestry, plastic, technology, synthetics, applied art, style, worldoutlook, national, ethnocultural, artist, aesthetics, designer.

ХХІ ғасырдың басында Қазақстан гобеленінде, көптеген суретшілерге сарқылмайтын пластикалық мүмкіндіктері табылды. Қазіргі өнеріміздегі гобеленстилінің нышандарына келсек, олар алуан түрлі бағыттар мен нақыштарға толы. Оның түбегейлі мақсаты – танылған қалыптар мен шектеушіліктен бас тарту, өз шығармашылығын мейлінше толық түрде әйгілеу, жаңа пішін мен таным категорияларын пайымдау. Қазіргі көркемдік кеңістікте оны бұрынғы кезеңдермен байланыстыратын және қазірдің өзінде болашақты болжайтын бағыттар дажеткілікті. Сонымен қатар ұлттық мәдениетінің дүниетанымдық жүйесіне байланысты бағыттар дамуын бәсеңдетпей, жаңаша өрістеуде. Суретші белгілі утилитарлы гобеленді түсінеді және сол уақытта дизайнер және суретші ретінде әрекет етеді. Технологиялардың дамуы бұл өнердегі жаңа бейнелердің пайда болуына әсер етті.
Кілт сөздер: гобелен, пластика, технология, синтетика, көркем өнер,стиль, дүниетаным, ұлттық, этномәдениет, суретші. эстетика, дизайнер.

В начале XXI века гобелен Казахстана нашел дальнейшее пластическое выражение. Что касается гобеленового стиля современного искусства, то его отличает разнообразие направлений и тем.Современное искусство гобелена отказывается от признанных стандартов и ограничений, интерпретирует категории новых форм и знаний. В современном мировом художественном пространстве есть много направлений развития. В то же время развитие тенденции, связанные с национальной культурой, определяют наличие самых взаимоисключающих направлений.Современный художник понимает знаменитый утилитарный гобелен ив то же время выступает в роли дизайнера и художника одновременно. Развитие технологии способствует появлению новых образов в этом искусстве.
Ключевые слова: гобелен, пластик, технология, синтетика, прикладное искусство, стиль, мировоззрение, национальный, этнокультура, художник,эстетика, дизайнер.

Номера журнала

© 2024 artsacademy.kz