Научный журнал «ARTS ACADEMY»

Вход

Введите свой e-mail

Мы пришлём вам ссылку для входа на сайт

Меню

«ЖАСТАР» ТЕАТРЫНЫҢ ИНТЕРПРЕТАЦИЯСЫНДАҒЫ «АСАУҒА ТҰСАУ»

06 марта 2019 г.
«ЖАСТАР» ТЕАТРЫНЫҢ ИНТЕРПРЕТАЦИЯСЫНДАҒЫ «АСАУҒА ТҰСАУ»
Номер в формате PDF - Скачать
Статья в формате PDF - Скачать

Мақалада Астана қаласындағы «Жастар» театрының режиссері НұрқанатЖақыпбайдың «Асауға тұсау» қойылымы талданған. Спектакльдегі композици-яға, режиссерлік шешімдерге, актерлік шеберлікке, қоюшы хореографтың сахна-лаған билеріне сараптама жүргізілген. Сонымен қатар, У.Шекспирдің «Асауға тұ-сау» комедиясының қазақ театрларындағы орны туралы айтылған.
Түйін сөздер: Нұрқанат Жақыпбай, «Жастар» театры, актерлік шеберлік, қоюшы-хореограф, режиссерлік қолтаңба.

В данной статье проанализирован спектакль «Укрощение строптивой» в постановке режиссера театра «Жастар» г. Астаны Нурканата Жакыпбая. Проведен анализ композиции спектакля, режиссерского решения, актерской игры, а также танцевальных сцен. Затрагиваются и вопросы постановки комедий У. Шекспира «Укрощение строптивой» в других казахских театрах.
Ключевые слова: Нурканат Жакыпбай, театр «Жастар», актерское мастерство, хореограф-постановщик, режиссерское решение.

This article analyzes the production of the director of the «Zhastar» theater in Astana,Nurkanat Zhakypbay, «The taming of the shrew». The analysis of the composition in theplay, the director's decisions, acting skills, dances staged by the choreographer-directorwas carried out. In addition, they talk about the role of William Shakespeare's comedies«Taming of the Shrew» in the Kazakh theaters.
Key words: Nurkanat Zhakypbay, Zhastar theater, acting skills, choreographer,director's decision.

Номера журнала

© 2024 artsacademy.kz