Научный журнал «ARTS ACADEMY»

Вход

Введите свой e-mail

Мы пришлём вам ссылку для входа на сайт

Меню

MODERN DAY OPERA AND THE OPERA GOPLANA

05 июня 2019 г.
MODERN DAY OPERA AND THE OPERA GOPLANA
Номер в формате PDF - Скачать
Статья в формате PDF - Скачать

Бұл мақалада опера саласында заманауи технологияларды қолдану туралы ақпарат ұсынылған. Өнердің әрбір түрі қоғамды – оның дамуын, көзқарасын және прогресін бейнелейді. Адам өзін «таныту, көрсету» үшін белгілі бір уақыттың барлық қолжетімді материалдарын пайдаланады. Жиырма бірінші ғасыр – бұлжаңа технологиялар ғасыры, олар біздің күнделікті өміріміздің бір бөлігі болып табылады және технологиялар дамуы тоқтатылмайды. Олар суретшілер қауымы күн өткен сайын табиғи түрде көп қолданатын тілге айналуда, оларды өнерде қолдану бүгінгі таңда тосынсый және футуризм болудан қалып барады. Мақалада поляк композиторы Владислав Желеньскийдің Велька Гоплана театрымысал ретінде келтірілген.
Түйінді сөздер: опера, өнер, заманауи технологиялар, Вельки Гоплана театры, Владислав Желенский.

This article presents the application of modern technologies in the field of opera.Every form of art reflects society - its development, views, and progress. Man has usedand uses as a means of expression all the available materials of a given time to expresshimself. Twenty-first century is the age of new technologies, they are part of our everydaylife and they do not stop developing. They have become a language that artists use moreand more naturally and their presence in art is no longer a surprise and futurism. Thearticle presents an example with the Tetr Wielki Gplana of the Polish composer VladislavZhelenski.
Key words: opera, art, modern technologies, Tetr Wielki Gplana, composerVladislav Zhelenski.

В данной статье представлено применение современных технологий в области оперы. Каждая форма искусства отражает общество – его развитие,взгляды и прогресс. Человек использовал и использует в качестве средства выражения все доступные материалы определенного времени, чтобы выразить себя. Двадцать первый век – это век новых технологий, они являются частью нашей повседневной жизни и не перестают развиваться. Они стали языком,который художники используют все более и более естественно, и их присутствие в искусстве больше не является сюрпризом и футуризмом. В статье представлен пример с Театром Вельки Гопланой польского композитора Владислава Желеньского.
Ключевые слова: опера, искусство, современные технологии, Театр Вельки Гоплана, Владислав Желеньский.

Номера журнала

© 2024 artsacademy.kz