Научный журнал «ARTS ACADEMY»

Вход

Введите свой e-mail

Мы пришлём вам ссылку для входа на сайт

Меню

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КАЗАХСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ ХОРЕОГРАФИИ

04 сентября 2018 г.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КАЗАХСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ ХОРЕОГРАФИИ
Номер в формате PDF - Скачать
Статья в формате PDF - Скачать

Статья посвящена вопросу развития и совершенствования Казахской национальной академии хореографии по принципу многоуровневого образования.В статье рассмотрены потенциальные ресурсы системообразующих процессов нового учебного заведения. Согласно целям и задачам учебно-творческого процесса,определены характеристики и функциональная деятельность структурных подразделений. На основе проведенного анализа автор предлагает осуществлять подготовку кадров в рамках обширного пласта хореографического искусства, в том числе исполнительские, профильно-педагогические, методические, режиссерские,культурно-досуговые и социально-педагогические кадры.Данный процесс предполагает одновременно общие, масштабные, а также индивидуальные и узкопрофильные подходы к оценке качества результатов профессионально-интеллектуальной деятельности выпускников. Итоговой задачей для широкомасштабного учебного заведения, имеющего статус «Национальный», по мнению автора, является создание уникальной профессиональной образовательной площадки для всех видов хореографического искусства и хореографической деятельности. Каждый из его видов должен быть принципиально оснащен профессиональным арсеналом, включающим в себя специфические компоненты, характерные для той или иной специальности и специализации, а также определенного этапа профессиональной подготовки будущих специалистов.На примере образовательных уровней профессиональногохореографического образования в статье рассматриваются цели и задачи каждого из них. Автором определена характеристика каждого направления подготовки, выделена специфика обучения как составляющей хореографического образования. На обсуждение автор предлагает разработанные рекомендации по совершенствованию образовательного процесса в учебном заведении.
Ключевые слова: хореографическое искусство, хореографическое образование, Казахская национальная академия хореография, профессиональноеобразование.

Мақалада Қазақ ұлттық хореография академиясы көпдеігейлі білім беру ұстанымы бойынша дамыту және жетілдіру мәселелеріне арналған. Мақалада жаңа оқу орының жүйе құраушы үдерістерінің әлеуметтік ресурстары қарастырылған. Оқу шығармашылық үдерістердің мақсаты мен міндетіне сәйкес құрылымдық бөлімдер қызметінің сипаттамасы мен міндеттемелері анықталған. Жүргізілген талдаулар негізінде автор хореографиялық өнердің кең ауқымды бөлігі ретінде, атап айтқанда, орындаушылық, кәсіптік-педагогикалық, әдістемелік, режиссерлік, мәдени-тынығу және әлеуметтік педагогикалық кадрларды даярлаудағы жүзеге асыруды ұсынады. Аталаған үдеріс бір мезгілде бітірушілердің кәсіби-зяткерлік қызметі нәтижесі сапасын бағалаудың жалпылық масштабты, сондай-ақ жекелік және тар бейінді тәсілдердін ұсынады. Автордың ойынша, «ұлттық» мәртебесіне ие кең ауқымды оқу орының негізгі міндеті – хореография өнері мен хореографиялық қызметтің барлық түрлеріүшін бірегей де қайталанбас кәсіби білім беру алаңын құру. Оның барлық түрлері, арнайы компоненттерді есепке ала отырып, мамандықтар мен, мамандырулардың сипаттамасына сәйкес, сондай-ақ болашақ мамандарды кәсіби даярлаудың нақты кезеңдеріне орай, негізінде кәсіби арсеналдармен жабдықталуы керек. Мақалада кәсіби хореографиялық білім беру деңгейлері аясында олардың әрбірінің мақсаты мен міндеттері қарастырылады. Автор тарапынан әрбір даярлау бағытының сипаттамалық мінездемесі анықталған, хореографиялық білім беруді құраушы арнайы оқытудың ерекшелігі айқындалған. Автор оқу орнының білім беру үрдісін жетілдіру бойынша әзірленген ұсыныстарын көпшіліктің талқысына ұсынады.
Түйін сөздер: хореографиялық өнер, хореографиялық білім беру, Қазақ ұлттық хореография академиясы, кәсіптік білім беру.

This article is devoted to the development and improvement of the KazakhNational Academy of Choreography on the principle of multilevel education. Potentialresources of system-forming processes of the new educational institution are considered inthe article. According to the goals and objectives of the educational and creative process, the characteristics and functional activity of the structural units are determined. On thebasis of the analysis, the author suggests to train spesialists within the broad stratum ofchoreographic art, including performing, profile-pedagogical, methodical, directorial,cultural-leisure and social-pedagogical cadres. Here, it is necessary to emphasize thatsuch a specificity of the new Kazakhstani educational institution is almost incompatiblewithin the framework of professional ballet education.Тhis process assumes simultaneously general, scale, as well as individual andnarrow profile approaches to assessing the quality of the results of professional andintellectual activity of graduates.The final task for a large-scale educational institution that has the status«National», in the opinion of the author, is the creation of a unique professionaleducational platform for all kinds of choreographic art and choreographic activity.Each of its types should be in principle equipped with a high professional arsenal, whichincludes specialized components for a particular specialty, specialization and the stageof professional training of future specialists.On an example of educational levels of professional choreographic educationin the article the goals and tasks of each of them are considered. The author definesthe specificity of each training area, the specificity of training as a component of thechoreographic education is singled out. For discussion, the author offers developedrecommendations on improving the educational process in the educational institution.
Key words: choreographic art, choreographic education, Kazakh NationalAcademy choreography, vocational education.

Номера журнала

© 2024 artsacademy.kz