Научный журнал «ARTS ACADEMY»

Вход

Введите свой e-mail

Мы пришлём вам ссылку для входа на сайт

Меню

АДАМГЕРШІЛІККЕ ЖӘНЕ ҰЛТТЫҚ ҚҰНДЫЛЫҚТАРҒА ТӘРБИЕЛЕУДЕГІ ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІНІҢ РӨЛІ

04 сентября 2018 г.
АДАМГЕРШІЛІККЕ ЖӘНЕ ҰЛТТЫҚ ҚҰНДЫЛЫҚТАРҒА ТӘРБИЕЛЕУДЕГІ ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІНІҢ РӨЛІ
Номер в формате PDF - Скачать
Статья в формате PDF - Скачать

Мақалада қазіргі кезеңдегі білім берудің өзекті мәселесі – өскелең ұрпаққарухани-адамгершілік тәрбие беру қарастырылады. Автор мұғалімнің бастыміндеті тек білім беріп қана қоймай, өсіп келе жатқан ұрпаққа қазақ әдебиеті пәні арқылы халық педагогикасына негізделген үйлесімде адамгершілік, азаматтық,отансүйгіштік тәрбие беру екендігін жан-жақты талдап көрсетеді.
Түйін сөздер: қазақ әдебиеті, салт-дәстүрлер, адамгершілік, халықтықпедагогика, ұлттық құндылықтар.

В данной статье рассматривается актуальная проблема современного образования: духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения.Автор отмечает, что задача учителя не только передавать знания учащимся,но и в традициях народной педагогики воспитывать в подростках патриотизм,гражданственность и нравственность. Такое воспитание подрастающего поколения гармонично осуществлять на уроках казахской литературы.
Ключевые слова: казахская литература, традиции, нравственность,народная педагогика, национальные ценности.

The author reviews the problem of modern education which is spiritual andmoral education of rising generetion. To date along with quality of education, the specialattention is spared to the spiritual, internal world of students. Priority and sense of our life are this to inculcate moral values to the child. The author highlights that the aim ofa teacher not only to give knowledge but also in to brings upteenagers’ patriotism andmorality on the lessons of Kazakh literature.
Key words: kazakh iterature, traditions, morality, folk pedagogics, nationalvalues.

Номера журнала

© 2024 artsacademy.kz