Научный журнал «ARTS ACADEMY»

Вход

Введите свой e-mail

Мы пришлём вам ссылку для входа на сайт

Меню

INTERCULTURAL COMMUNICATION IN THE CONTEXT OF LINGUACULTURAL STUDY: THE CONCEPT OF CULTURE AND LINGUISTIC WORLD PICTURE

04 июня 2020 г.
INTERCULTURAL COMMUNICATION IN THE CONTEXT OF LINGUACULTURAL STUDY: THE CONCEPT OF CULTURE AND LINGUISTIC WORLD PICTURE
Номер в формате PDF - Скачать
Статья в формате PDF - Скачать

The study of key issues related to the processes of the interaction of language andculture is one of the fundamental problems of language theory, as well as the theory andpractice of intercultural communication.The language in the communication process not only performs the function of encodingthe transmitted information, but also plays a special role in the processes of obtainingnew knowledge about the world, processing this knowledge, storing and transmitting it,which makes language the most important tool not only for learning another culture, butalso for interpreting it and adaptation.The processes of generation and understanding of a statement suggest a certain creativeprocessing of certain areas of personal experience in order to create new meanings inthe process of speech generation and recreate them in the process of understanding. Theproblem of organizing personal experience of an individual and the collective experienceof native speakers is, therefore, one of the most important areas of linguistic science.In this regard, the relevance of this study is determined by the fact that in the contextof growing globalization and the expansion of the boundaries of the dialogue of cultures,the linguistic foundations of intercultural communication, including the linguistic pictureof the world, as well as mechanisms and methods of organizing discourse, become adetermining factor in the study of communicative activity, since they allow taking intoaccount both human factor and semantic content of communication activity.
Key words: intercultural, communication, context, linguacultural, study, concept,culture, linguistic, world, picture.

Тіл мен мәдениеттің өзара әрекеттесу процестерімен байланысты негізгімәселелерді зерттеу тіл теориясының, сондай-ақ мәдениетаралық қарым-қаты-нас теориясы мен практикасының негізгі мәселелерінің бірі болып табылады.Қарым-қатынас процесінде тіл берілетін ақпаратты кодтау функциясынорындап қана қоймай, әлем туралы жаңа білім алу, осы білімді өңдеу, сақтау жәнеберу процестерінде ерекше рөл атқарады, бұл тілді басқа мәдениетті зерттеуүшін ғана емес, сонымен бірге оны түсіндіру мен бейімдеу үшін де маңызды құралетеді.Мәлімдемені қалыптастыру және түсіну процестері сөйлеуді қалыптасты-ру процесінде жаңа мағыналар құру және оларды түсіну процесінде қайта құрумақсатында жеке тәжірибенің белгілі бір салаларын белгілі бір шығармашылықөңдеуді қамтиды. Жеке тұлғаның жеке тәжірибесін және ана тілінде сөйле-ушілердің ұжымдық тәжірибесін ұйымдастыру мәселесі, осылайша, лингвисти-калық ғылымның маңызды бағыттарының бірі болып табылады.Осыған байланысты, бұл зерттеудің өсіп келе жатқан жаһандану және мә-дениеттер диалогының шекараларының кеңеюі жағдайында өзекті мәселе болыптабылады.Мәдениетаралық коммуникацияның лингвистикалық негіздері, оның ішіндеәлемнің тілдік көрінісі, сондай-ақ дискурсты ұйымдастырудың жолдары менәдістері коммуникативті қызметті зерттеудің шешуші факторына айналатын-дығымен анықталады, өйткені олар адами факторды да, коммуникативті іс-әре-кеттің семантикалық мазмұнын да ескеруге мүмкіндік береді.
Түйінді сөздер: мәдениетаралық коммуникация, контекст, лингвомәдениетта-ну, зерттеу, тұжырымдама, мәдениет, тіл білімі, әлем, әлем бейнесі.

Изучение ключевых вопросов, связанных с процессами взаимодействия языка и культуры, является одной из фундаментальных проблем теории языка, а также теории и практики межкультурного общения. Язык в процессе общения не только выполняет функцию кодирования передаваемой информации, но также играет особую роль в процессах получения новых знаний о мире, обработки этих знаний, их хранения и передачи, что делает язык важнейшим инструментом не только для изучения другой культуры, но и для ее интерпретации и адаптации. Процессы генерации и понимания высказывания предполагают определенную творческую обработку определенных областей личного опыта с целью создания новых значений в процессе генерации речи и воссоздания их в процессе понимания. Поэтому проблема организации личного опыта индивида и коллективного опыта носителей языка является одной из важнейших областей лингвистической науки. В связи с этим актуальность данного исследования определяется тем, что в условиях нарастающей глобализации и расширения границ диалога культур языковые основы межкультурной коммуникации, в том числе языковой картины мира, также как механизмы и методы организации дискурса, становятся определяющим фактором при изучении коммуникативной деятельности, поскольку позволяют учитывать как человеческий фактор, так и смысловое содержание коммуникативной деятельности.
Ключевые слова: межкультурное, коммуникация, контекст, лингвокультурология, исследование, концепт, культура, лингвистика, мир, картина.

Номера журнала

© 2024 artsacademy.kz