Научный журнал «ARTS ACADEMY»

Вход

Введите свой e-mail

Мы пришлём вам ссылку для входа на сайт

Меню

THE CONCEPT OF CULTURE IN THE LINGUO-CULTURAL ASPECT

04 июня 2020 г.
THE CONCEPT OF CULTURE IN THE LINGUO-CULTURAL ASPECT
Номер в формате PDF - Скачать
Статья в формате PDF - Скачать

A characteristic feature of world linguistics is the emergence and rapid developmentof linguacultural branch of linguistics. Now cognitive research has become an integralpart of modern linguistic science. However, this area of scientific knowledge is in theprocess of formation, it has not yet fully developed, since the lines of interaction betweenlanguage and culture have not yet been fully studied, and methods and techniques oflinguo-cognitive analysis have not been precisely developed. That is why research inlinguo-culturology is so relevant today.One of the main categories of linguistics is the concept of culture. At the same time, theconcept in modern science has not yet received a consistent understanding and adequatemetalanguage description.The methods and techniques of linguistic-cognitive analysis of concepts are notwell-established, they have not found the optimal solution to the problem of combiningstructural-semantic and cognitive procedures, diachronic and synchronous aspects, thelinguistic and verbal existence of concepts, their comparative study in the framework ofboth one and different ethnic language continuums. This largely determines the choice ofthe topic of the research.
Key words: concept, lingua, cultural, text of art, modern, linguistics.

Әлемдік лингвистикаға тән белгітіл білімінің лингвомәдениет саласының пайда болуы және тез дамуы. Қазіргі таңда танымдық зерттеулер заманауи тіл білімінің ажырамас бөлігі болды. Алайда, ғылыми білімнің бұл саласы қалыптасу процесінде, ол әлі толық дамымаған, өйткені тіл мен мәдениеттің өзара әрекеттесу сызықтары әлі толық зерттелмеген және лингвокогнитивті талдаудыңәдістері мен тиимді жолдары толығырақ зерттелмеген. Сол себепті лингвомәдениеттану саласындағы зерттеулер бүгінде өте өзекті. Тіл білімінің негізгі категорияларының бірі мәдениет ұғымы. Сонымен бірге,қазіргі ғылымдағы тұжырымдама әлі дәйекті түсінік пен барабар Метатілдіксипаттама толығымен алған жоқ. Тұжырымдамаларды лингвистикалық және когнитивті талдаудың әдістері мен тиімді жолдары жеткілікті дамымаған, олар құрылымдық-семантикалық және танымдық процедураларды, диахрондық және синхронды аспектілерді, тұжырымдамалардың тілдік және ауызша өмір сүруін, оларды бір жәнеәртүрлі этникалық тілдік континуумдар шеңберіндегі салыстырмалы зерттеуді үйлестірудің оңтайлы шешімін таппады. Бұл көбінесе зерттеу тақырыбынтаңдауды анықтады.
Түйінді сөздер: тұжырымдама, лингвистикалық мәдениет, көркем мәтін, заманауи, лингвистика.

Характерной чертой мировой лингвистики является возникновение и быстрое развитие лингвокультурологической отрасли языкознания. Теперь когнитивные исследования стали неотъемлемой частью современной лингвистической науки. Однако эта область научного знания находится в процессе формирования, еще не полностью развита, так как линии взаимодействия языка и культуры еще не полностью изучены, а методы и приемы лингвокогнитивного анализа в полной мере не изучены. Вот почему исследования в области лингвокультурологии сегодня так актуальны. Одна из основных категорий лингвистики – понятие культуры. В то же время данная концепция в современной науке еще не получила последовательного понимания и адекватного метаязыкового описания. Методы и приемы лингвистико-когнитивного анализа концептов недостаточно отработаны, они не нашли оптимального решения, существуют проблемы совмещения структурно-семантических и когнитивных процедур, диахронических и синхронных аспектов, языкового и вербального существования концептов, их сравнительное исследование в рамках как одного, так и разных этнических языковых континуумов. Это во многом определяет выбор темы исследования.
Ключевые слова: концепт, лингвистическая культура, художественный текст, модерн, лингвистика.

Номера журнала

© 2024 artsacademy.kz