Научный журнал «ARTS ACADEMY»

Вход

Введите свой e-mail

Мы пришлём вам ссылку для входа на сайт

Меню

ТАРИХИ САНАНАНЫ ҚАЛЫПТАСТЫРУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫНЫҢ САБАҚТАСТЫҒЫ ЖӘНЕ ТӘРБИЕЛІК МАҢЫЗЫ

04 июня 2020 г.
ТАРИХИ САНАНАНЫ ҚАЛЫПТАСТЫРУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫНЫҢ САБАҚТАСТЫҒЫ ЖӘНЕ ТӘРБИЕЛІК МАҢЫЗЫ
Номер в формате PDF - Скачать
Статья в формате PDF - Скачать

Тәуелсіздіктің алғашқы жылдарында ақ тарихымыздағы «ақтаңдақтарды» жою және тарихи санананы қалыптастыру мақсатында бірқатар іс-шараларатқарылды. Мақалада «Мәдени мұра», «Халық – тарих толқынында», « Мәңгілікел», «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламаларымен «Ұлы Даланыңжеті қыры» мақаласының тарихи сананы қалыптастырудағы сабақтастығы ментәрбиелік маңызы ашып көрсетіледі. Ата-бабаларымыздың адамзат тарихындаалғаш болып ашқан жаңалықтары арқылы жастардың бойына еліне, жеріне деген мақтаныш сезімдерін қалыптастырып, Қазақстанның патриоттарын тәр-биелеуге көмектеседі.
Түйінді сөздер: Тарихи сана, Мәдени мұра, Мәңгілік ел, Рухани жаңғыру, Ұлыдала.

In the early years of independence of the Republic of Kazakhstan, to eliminate the“blank spots” in our history and the formation of historical consciousness, many eventswere held. The article reveals the educational significance and continuity in the formationof historical consciousness of the program “Cultural Heritage”, “People - in the streamof history”, “Eternal country”, “The Future of Kazakhstan: the program “Spiritualrevival” and “Seven faces of the Great steppe”.Created by our ancestors, historical values in the history of mankind instill in youtha feeling of love for their native land and native country, and help educate Kazakhstanipatriots.
Key words: historical consciousness, Spiritual heritage, Manggilik el, Spiritual rebirth,Great steppe.

В первые годы независимости страны, в целях устранения «белых пятен» на-шей истории и формирования исторического сознания, были организованы значимые проекты. В статье раскрывается воспитательное значение и преемственность в формировании исторического сознания программ «Культурное наследие», «Народ – в потоке истории», «Мәңгілік ел», «Будущее Казахстана: Программа «Рухани жаңғыру» и «Семь граней Великой Степи». Исторические ценности, созданные нашими предками, в истории человечествапрививают молодежи чувство любви к своей родной земле и родной стране, помогают воспитывать патриотов Казахстана.
Ключевые слова: историческое сознание, духовное наследие, Мәңгілік ел, духовное возрождение, Великая степь.

Номера журнала

© 2024 artsacademy.kz