Научный журнал «ARTS ACADEMY»

Вход

Введите свой e-mail

Мы пришлём вам ссылку для входа на сайт

Меню

ХОРЕОГРАФИЯ ӨНЕРІ САЛАСЫНДА МАМАНДАР ДАЙЫНДАУДА ҚОЛДАНЫЛАТЫН НЕГІЗГІ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ҚАҒИДАЛАР

04 сентября 2020 г.
ХОРЕОГРАФИЯ ӨНЕРІ САЛАСЫНДА МАМАНДАР ДАЙЫНДАУДА ҚОЛДАНЫЛАТЫН НЕГІЗГІ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ҚАҒИДАЛАР
Номер в формате PDF - Скачать
Статья в формате PDF - Скачать

Педагогикалық үдеріс сапалы болуы үшін, оқу жүйесі қағида ретінде ұсынылған белгілі бір заңдылықтарға сүйеніп ұйымдастырылады. Жоғары мектептің дидактикасы кез-келген кәсіби қызметтің маманын оқытуды ұйымдастыруға қойылатын талаптар жүйесіне негізделген. Мақалада хореография өнері саласында орта және жоғары білім беру үдерісін ұйымдастыруда қолданылатын оқыту қағидаларына теориялық талдау жасалынады.
Түйінді сөздер: педагогикалық қағидалар, кәсіби құзыреттілік, білім беру жүйесі, хореография өнері.

В целях повышения эффективности педагогического процесса следует учитывать имеющиеся закономерности, представленные в виде принципов. Дидактика высшей школы опирается на систему требований, предъявляемых к организации обучения специалиста любой профессиональный деятельности. В статье дается теоретический анализ принципов обучения, применяемых при организации процесса среднего и высшего образования в области хореографического искусства.
Ключевые слова: педагогические принципы, профессиональная компетентность, система образования, хореографическое искусство.

The pedagogical process, in order to be effective, must take into account the existing patterns presented in the form of principles. Didactics of higher education is based on a system of requirements for the organization of training of a specialist in any professional activity. The article provides a theoretical analysis of the principles of training used in the organization of secondary and higher education in the field of choreographic art.
Key words: pedagogical principles, professional competence, educational system, choreographic art.

Номера журнала

© 2024 artsacademy.kz