Научный журнал «ARTS ACADEMY»

Вход

Введите свой e-mail

Мы пришлём вам ссылку для входа на сайт

Меню

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УРОКОВ ПО КЛАССИЧЕСКОМУ ТАНЦУ В СРЕДНИХ КЛАССАХ

04 декабря 2020 г.
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УРОКОВ ПО КЛАССИЧЕСКОМУ ТАНЦУ В СРЕДНИХ КЛАССАХ
Номер в формате PDF - Скачать
Статья в формате PDF - Скачать

В данной статье автор рассматривает первоначальный этап освоения программных движений на уроках классического танца, а именно; конкретные функциональные цели и задачи обучения в средних классах. Автор на основе анализа программного материала и методологии классического танца обосновывает необходимость освоения нового учебного материала путем тщательной проработки предшествующего, предоставляет методические рекомендации, которые могут применяться в учебном процессе подготовки артистов балета. Основные выводы и рекомендации выработаны на основе исполнительской практики автора и опыте педагогов классического танца казахстанской балетной школы.
Ключевые слова: классический танец, цели и задачи обучения, подготовка артистов балета, методология классического танца.

Бұл мақалада автор классикалық би сабақтарында бағдарламалық қозғалыстарды игерудің бастапқы кезеңін мақсаттары мен міндеттерін қарастырады, атап айтқанда, орта сыныптарда оқытудың нақты функционалдық мақсаттары мен міндеттері. Автор бағдарламалық материалды талдау және классикалық би әдіснамасы негізінде бар материалды мұқият зерттеу арқылы жаңа оқу материалын игеру қажеттілігін негіздейді, балет әртістерін даярлаудағы оқу процесінде қолдануға болатын әдістемелік ұсынады. Негізгі қорытындылар мен ұсыныстар автордың орындаушылық тәжірибесі және қазақстандық балет мектебінің классикалық би педагогтарының тәжірибесі негізінде әзірленген.
Түйінді сөздер: классикалық би, оқытудың мақсаттары мен міндеттері, балет әртістерін даярлау, классикалық би әдіснамасы.

In this article, the author considers the initial stage of mastering programmovements in classical dance lessons, namely, specific functional goals andtasks of teaching in middle classes. Based on the analysis of the programmaterial and the methodology of classical dance, the author justifies theneed to master new educational material by carefully studying the previousone, and provides methodological recommendations that can be used in theeducational process of training ballet dancers. The main conclusions andrecommendations are based on the author’s performance practice and theexperience of classical dance teachers of the Kazakhstan ballet school.
Key words: classical dance, goals and objectives of training, training ofballet dancers, methodology of classical dance

Номера журнала

© 2024 artsacademy.kz