Научный журнал «ARTS ACADEMY»

Вход

Введите свой e-mail

Мы пришлём вам ссылку для входа на сайт

Меню

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ АРТИСТА БАЛЕТА: СУЩНОСТЬ, СТАДИИ, КРИЗИСЫ

04 декабря 2020 г.
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ АРТИСТА БАЛЕТА: СУЩНОСТЬ, СТАДИИ, КРИЗИСЫ
Номер в формате PDF - Скачать
Статья в формате PDF - Скачать

В статье приводятся результаты исследования профессиональной идентичности артистов балета. Выделяются этапы формирования профессиональной идентичности, отвечающие концепции Л.Б. Шнейдер, установлены хронологические рамки этапов, описаны ключевые кризисы, даны рекомендации по их психологическому сопровождению.
Ключевые слова: идентичность, профессиональная идентичность, кризис профессиональной идентичности, профессия «артист балета», балетное образование, исполнительская деятельность в сфере балета, балетный театр, стресс, тело, тревога, эмоция.

Мақалада балет әртістерінің кәсіби сәйкестігін зерттеу нәтижелері берілген. Сондай-ақ тұжырымдамасына сәйкес кәсіби сәйкестікті қалыптастыру кезеңдері анықталып, кезеңдердің хронологиялық шеңбері белгіленеді, негізгі дағдарыстар сипатталған, оларды психологиялық қолдау бойынша ұсыныстар көрсетілген.
Түйінді сөздер: бірегейлік, кәсіби сәйкестілік, кәсіби сәйкестілік дағдарысы, «балет әртісі» мамандығы, балет білімі, балет саласындағы орындаушылық қызмет, балет театры, стресс, дене, мазасыздық, эмоция.

The article presents the results of a study of the professional identity ofballet dancers. The author highlights the stages of professional identityformation that meet the concept of L. B. Schneider, sets the chronologicalframework of the stages, describes the key crises, and gives recommendationsfor their psychological support.
Key words: identity, professional identity, crisis of professional identity,profession «ballet artist», ballet education, performing activities in the fieldof ballet, ballet theater, stress, body, anxiety, emotion.

Номера журнала

© 2024 artsacademy.kz