Научный журнал «ARTS ACADEMY»

Вход

Введите свой e-mail

Мы пришлём вам ссылку для входа на сайт

Меню

LEXICO-SEMANTIC FEATURES OF THE «STARS» NOMINATIONS IN ENGLISH, RUSSIAN AND KAZAKH LANGUAGES

04 декабря 2018 г.
LEXICO-SEMANTIC FEATURES OF THE «STARS» NOMINATIONS IN ENGLISH, RUSSIAN AND KAZAKH LANGUAGES
Номер в формате PDF - Скачать
Статья в формате PDF - Скачать

The article attempts to analyze the names of stars in terms of their semanticfeatures in English, Russian and Kazakh languages. The article reveals the results of acomprehensive analysis of nominative and lexico-semantic features of cosmonims and theinfluence of extra-linguistic factors during the process of space objects’ names.The introductory notes contain information about the linguistic status of spaceobjects and provides different points of view regarding the problem of cosmonimes placein onomastic space. The nomination features of the studied units are provided. The exstra-linguistic factors emphasize the influence on the emergence and cosmonyms development.In addition, the results of the comparative analysis of the semantic features of stars’names in modern English, Russian and Kazakh languages are shown.
Key words: stars, names, cosmonimic vocabulary, lexico-semantic units, constellation,sky.

Мақала ғарыш объектілері атауларының лексика-семантикалықерекшеліктерін, атап айтқанда, түрлі құрылымдық тілдердегі жұлдыздардыңатауын зерттеуге арналған. Мақала алдымен жұлдыздардың атауын ағылшын,орыс және қазақ тілдеріндегі семантикалық ерекшеліктері тұрғысынанталдаған. Мақалада космонимдердің номинативті және лексика-семантикалық ерекшеліктерін талдаудың нәтижелері, сондай-ақ ғарыш объектілеріне атауберудегі экстралингвистикалық факторлардың ықпалы көрсетілген.
Түйінді сөздер: жұлдыздардың атаулары, лексика-семантикалық топ,космонимиялық лексика, шоқжұлдыз, аспан.

Статья посвящена исследованию лексико-семантических особенностейнаименований космических объектов, а именно: названий звёзд в разноструктур-ных языках. В статье проанализированы наименования звёзд с точки зрения ихсемантических особенностей в английском, русском и казахском языках. В статье приводятся результаты комплексного анализа номинативных и лексико-семанти-ческих особенностей космонимов, а также влияние экстралингвистических фак-торов на процесс наименования космических объектов.
Ключевые слова: наименования звёзд, лексико-семантическая группа,космонимическая лексика, соззвездие, небо.

Номера журнала

© 2024 artsacademy.kz