Научный журнал «ARTS ACADEMY»

Вход

Введите свой e-mail

Мы пришлём вам ссылку для входа на сайт

Меню

ЗАУЫРБЕК МОЛДАҒАЛИҰЛЫ РАЙБАЕВТЫҢ ҚАЗАҚ БИ ӨНЕРІНІҢ ДАМУЫНДАҒЫ ЕРЕКШЕ ҚОЛТАҢБАСЫ (Студенттер мен магистранттардың І Академияішілік ғылым апталығында оқылған баяндама)

01 июня 2017 г.
ЗАУЫРБЕК МОЛДАҒАЛИҰЛЫ РАЙБАЕВТЫҢ ҚАЗАҚ БИ ӨНЕРІНІҢ ДАМУЫНДАҒЫ ЕРЕКШЕ ҚОЛТАҢБАСЫ (Студенттер мен магистранттардың І Академияішілік ғылым апталығында оқылған баяндама)
Номер в формате PDF - Скачать
Статья в формате PDF - Скачать

Мақала көрнекті балетмейстер Заурбек Молдағалиұлы Райбаевтың қазақби өнерін дамытудағы ерекше қолтаңбасы жайында болмақ. Биші бола тұра олөз шығармашылығын балетмейстерлік өнермен ұштастыруды ұйғарды. Айтулыпедагог билерінде қазақ биінің бай пластикасы мен лексикасын пайдаланаотырып, қимыл лирикасы мен темпераментін бере білді. З. Райбаев билерітехникалық күрделілігімен, суреттемесі мен лексикасының әр түрлілігімен,сахналық әсем бояуымен ерекшеленеді.
Тірек сөздер: би, балетмейстер, техникалық күрделілік, балетмейстерлікөнер, қимыл лирикасы.

Статья посвящена особому отличию известного балетмейстера ЗаурбекаМолдагалиулы Раибаева в развитии казахского искусства танца. Будучи,танцором он решил объединить свое творчество с балетмейстерскимискусством. Великий педагог сумел донести в своих танцах лирику движений итемперамент через богатую пластику и лексику казахских танцев. Танцы З.Раибаева отличаются своей технической сложностью, многообразием характеристики и лексики, сценической красотой.
Ключевые слова: танец, балетмейстер, техническая сложность,балетмейстерское искусство, лирика движений.

The article is devoted to the special distinction of the well-known ballet masterZaurbek Moldagaliuly Raibayev in the development of Kazakh dance art. As a dancer,he decided to combine his work with choreography. The great teacher was able toconvey in his dances the lyrics of the movements and temperament through the richplasticity and vocabulary of Kazakh dances. Dances of Z. Raibaev differ in theirtechnical complexity, variety of characteristics and vocabulary, scenic beauty.
Key words: dance, choreographer, technical complexity, choreography,movement lyricism.

Номера журнала

© 2024 artsacademy.kz