Научный журнал «ARTS ACADEMY»

Вход

Введите свой e-mail

Мы пришлём вам ссылку для входа на сайт

Меню

ҚАЗАҚСТАННЫҢ ЗАМАНАУИ РЕЖИССУРАСЫ: БЕЙНЕЛЕУДІҢ ЖАҢА ӘДІСТЕРІН ІЗДЕСТІРУ

04 марта 2022 г.
ҚАЗАҚСТАННЫҢ ЗАМАНАУИ РЕЖИССУРАСЫ: БЕЙНЕЛЕУДІҢ ЖАҢА ӘДІСТЕРІН ІЗДЕСТІРУ
Номер в формате PDF - Скачать
Статья в формате PDF - Скачать
DOI:10.56032/2523-4684.2022.1.1.29

Бұл жұмыстың өзектілігі – драма театрдың қойылымдарында хореографияны қолдануға деген қызығушылы. Хореограф және режиссер – шығармашылық пікірлестердің одағы, мақала авторы қоюшы режиссер мен пластика режиссердің спектакльдегі жұмысындағы пластикалық ынтымақтастық сипатын талдайды. Мұнда қазіргі заманғы драмалық спектакльдің жалпы құрылымында пластика алған рөл қарастырылады.
Түйінді сөздер: драмалық театр, пластика, режиссер-хореограф, хореографиялық ойлау, пластикалық лексика.

Актуальность данной работы состоит в том, что интерес к использованию хореографии в спектаклях драматического театра. Хореограф и режиссер – союз творческих единомышленников, автор статьи анализирует характер сотрудничества режиссера-постановщика и режиссера по пластике в работе над спектаклем. Здесь рассматривается также та роль, которую приобрели танец и пластика в общей структуре современного драматического спектакля.
Ключевые слова:
 драматический театр, пластика, режиссер-хореограф, пластическая лексика.

The relevance of this work is that interest in the use of choreography in the performances of the dramatic theater. The choreographer and director - the Union of creative like-minded people, the author of the article analyzes the nature of the cooperation of the director and director on the plastic on the work on the performance. This is also considered the role that dance and plastic acquired in the overall structure of a modern dram theater.
Key wordsdrama theater, plastic arts, director, choreographer.

Как цитировать

М.Ш., ҚАЗАҚСТАННЫҢ ЗАМАНАУИ РЕЖИССУРАСЫ: БЕЙНЕЛЕУДІҢ ЖАҢА ӘДІСТЕРІН ІЗДЕСТІРУ. «Arts Academy» Ғылыми журналы, №1(1)2022, 29-40. DOI:10.56032/2523-4684.2022.1.1.29

© 2024 artsacademy.kz