Научный журнал «ARTS ACADEMY»

Вход

Введите свой e-mail

Мы пришлём вам ссылку для входа на сайт

Меню

МУЗЕЙ КОММУНИКАЦИЯСЫН ДАМЫТУ МЕН ЖАРНАМАЛАУДАҒЫ PR ҚҰРАЛДАРЫНЫҢ ТИІМДІЛІГІ

04 марта 2022 г.
МУЗЕЙ КОММУНИКАЦИЯСЫН ДАМЫТУ МЕН ЖАРНАМАЛАУДАҒЫ PR ҚҰРАЛДАРЫНЫҢ ТИІМДІЛІГІ
Номер в формате PDF - Скачать
Статья в формате PDF - Скачать
DOI:10.56032/2523-4684.2022.1.1.54

Бұл мақалада музей коммуникацияларын жылжыту мен жарнамалаудағы PR құралдарының ролі жан жақты қарастырып, анализ жасалған. Шет елдік пиарологтардың көзқарастары қарастырылып, PR технологияларының музей коммуникацияларын дамытуда 3 негізгі бағытына талдау жасалған. Осы бағыттардың негізі ретінде іс-шаралар маркетингін қарастырып, толығымен мәні ашылып жазылған. Осыған байланысты артықшылықтары мен кемшіліктерін көрсететін талдау кестелерін құрастырған. Сонымен қатар музейдің интернеттегі ақпараттық активтері туралы, оларды қалай қолдану керектігі туралы ақпарат жазылған. Соңында музей коммуникацияларын дамытуда бұқаралық ақпарат құралдарның қандай маңыздылағы бар екендігі көрсетілген.
Түйінді сөздер: Музей коммуникациясы, PR, жылжыту, жарнамалау, маркетинг, интернет платформалары, БАҚ.

This article comprehensively examines and analyzes the role of PR tools in the promotion and advertising of museum communications. The views of foreign piarologists were considered and 4 main directions of PR technologies in the development of museum communications were analyzed. As the basis of these directions, the essence of the event is fully revealed, considering marketing. In this regard, he compiled analysis tables that reflect the advantages and disadvantages. There is also information about the museum's information assets on the Internet, how to use them. Finally, the importance of the media in the development of museum communications is highlighted.
Key words: Museum communication, PR, promotion, advertising, marketing, Internet platforms, mass media.

В данной статье подробно рассмотрена и проанализирована роль PR-инструментов в продвижении и рекламе музейных коммуникаций. Рассмотрены взгляды зарубежных пиарологов и проанализированы 3 основных направления PR-технологий в развитии музейных коммуникаций. В качестве основы этих направлений рассматривается маркетинг мероприятий, раскрывается вся суть. В связи с этим были составлены аналитические таблицы, отражающие достоинства и недостатки. Также написана информация об информационных активах музея в интернете, о том, как их использовать. Наконец, показано, какое значение имеют средства массовой информации в развитии музейных коммуникаций.
Ключевые слова:
 музейные коммуникации, PR, продвижение, реклама, маркетинг, интернет платформы, СМИ.

Как цитировать

Д.Р., МУЗЕЙ КОММУНИКАЦИЯСЫН ДАМЫТУ МЕН ЖАРНАМАЛАУДАҒЫ PR ҚҰРАЛДАРЫНЫҢ ТИІМДІЛІГІ. «Arts Academy» Ғылыми журналы, №1(1)2022, 54-65. DOI:10.56032/2523-4684.2022.1.1.54

© 2024 artsacademy.kz