Научный журнал «ARTS ACADEMY»

Вход

Введите свой e-mail

Мы пришлём вам ссылку для входа на сайт

Меню

ЖАС ЖЕТКІНШЕКТЕРДІ ПАТРИОТТЫҚ РУХТА ТӘРБИЕЛЕУДЕ МАХАМБЕТ ӨЛЕҢДЕРІНІҢ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ

04 марта 2022 г.
ЖАС ЖЕТКІНШЕКТЕРДІ ПАТРИОТТЫҚ РУХТА ТӘРБИЕЛЕУДЕ МАХАМБЕТ ӨЛЕҢДЕРІНІҢ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ
Номер в формате PDF - Скачать
Статья в формате PDF - Скачать
DOI:10.56032/2523-4684.2022.1.1.100

Мақалада Махамбет Өтемісұлы шығармаларын оқыта отырып, жас жеткіншектерді өршіл рухта тәрбиелеу туралы жазылған. Махамбет – шын мәніндегі халық ақыны. Ол халықтың ой-арманын, мұң-мүддесін, тілек-мақсатын үздіксіз жырлады.Халықтың арман-үмітіне қуат беріп, бар азап-қайғысын арқалап өткен азамат ер екендігін ұғындыру. Ақын жырларының негізінде ерлікке, елдікке, батырлыққа баулу. Елін, жерін сүюге, патриот болуға шақыру.
Түйінді сөздер: ерлік, батыр, күрескер ақын, жалынды, өткір жырлар, ақын.

Статья о роли произведений Махамбета Утемисова в обучении и воспитании молодого поколения. Махамбет – настоящий национальный поэт. В своём творчестве он воспевал мечты, печали, желания и чаяния людей. Он вселял людям веру и надежду в свои силы, и пояснял, что человек, претерпевший все невзгоды – это и есть личность. На основе его поэзии воспевается мужество, Отечество, героизм. Его творчество призывает любить страну, землю, быть патриотом.
Ключевые слова: героизм, герой, боевой поэт, зажигательные, острые песни, поэт.

The article describes how to educate young people in an ambitious spirit by teaching the works of Makhambet Utemisuly. Makhambet is a truly national poet. He constantly sang about the people's thoughts, dreams, interests, desires and goals. Gave energy to the people's dreams and hopes. In his poems, The Poet instills courage, patriotism, and heroism. The purpose of the event is to inform the public about the history of the Kazakh people. The main purpose of the event is to familiarize students with the history of the Kazakh people. He calls people to love our country, own land, and be a patriot.
Key words:
 courage, hero, fighter poet, fiery, sharp poems, poet.

Как цитировать

Ж.М., ЖАС ЖЕТКІНШЕКТЕРДІ ПАТРИОТТЫҚ РУХТА ТӘРБИЕЛЕУДЕ МАХАМБЕТ ӨЛЕҢДЕРІНІҢ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ. «Arts Academy» Ғылыми журналы, №1(1)2022, 100-107. DOI:10.56032/2523-4684.2022.1.1.100

© 2024 artsacademy.kz