Научный журнал «ARTS ACADEMY»

Вход

Введите свой e-mail

Мы пришлём вам ссылку для входа на сайт

Меню

ЭПОС «КЫЗ ЖИБЕК» В БАЛЕТНОМ ПРОЧТЕНИИ

01 марта 2017 г.
ЭПОС «КЫЗ ЖИБЕК» В БАЛЕТНОМ ПРОЧТЕНИИ
Номер в формате PDF - Скачать
Статья в формате PDF - Скачать

В данной статье дан обзор интерпретаций эпоса «Кыз Жибек»,существующих в национальном балетном театре.Первые попытки постановки балета «Кыз Жибек» прослеживаются с 1960-х годов. В своих экспериментах Б. Аюханов совместно с Ш. Жиенкуловой ставили задачу гармоничного соединения классического балета и национального танца. В результате национальный колорит связал все уровни этой постановки.В 1980-х годах Б. Аюханов повторно обратился к эпосу «Кыз Жибек» и продолжил поиски гармоничного синтеза классического балета и народного танца, интерпретации национального эпоса средствами пластического театра.В 2000-х годах Б. Аюханов в третий раз вернулся к постановке балета«Кыз Жибек» и создал настоящий классический казахский балет.
Ключевые слова: балет, эпос «Кыз Жибек», интерпретация, постановка,фольклор, искусство.

Бұл мақалада «Қыз Жібек» эпосының қазақ ұлттық балет театрындағы интерпретациялау тарихы көрсетілген.Ұлттық «Қыз Жібек» балетін сахналаудың алғашқы әрекеті 1960-шыжылдардан басталады. Ш. Жиенқұловамен бірлесіп Б.Аюханов классикалық және ұлттық би үйлесімділігін тәжірибеден өткізді. Нәтижесінде, ұлттық бояу қойылымның барлық кезеңін байланыстырды.1980-ші жылдары Б. Аюханов классикалық және халық билерінің үйлесімді синтезін және ұлттық эпосты пластикалық театр құралдарын қолдану үшін«Қыз Жібек» эпосына қайта оралып, ізденістерін жалғастырды. 2000-шы жылдары Б. Аюханов "Қыз Жібек" балетін коюға үшінші рет қайта оралып, театр сахнасында нағыз классикалық қазақ ұлттық балет қойылымын ұсынды.
Тірек сөздер: балет, "Қыз Жібек" эпосы, интерпретация, балет қойылымы, фольклор, өнер.

This article provides an overview of existing interpretations of the epic "KyzZhibek" national ballet theater.The first attempts to stage the "Kyz Zhibek" ballet can be traced to the 1960s. Intheir experiments, B. Ayukhanov together with Sh Zhienkulova set the task ofharmonious combination of classical ballet and folk dance. As a result, the nationalcolor knitted all the levels of this production.In 1980 B. Ayukhanov returned to the epos "Kyz Zhibek" and continued thesearch for a harmonious fusion of classical ballet and folk dance, national epicinterpretation means plastic theater.In the 2000s, B. Ayukhanov the third time he returned to the production of theballet "Kyz Zhibek" and created a real classic Kazakh ballet.
Keywords: ballet, epos "Kyz Zhibek", interpretation, staging, folklore, art.

Номера журнала

© 2024 artsacademy.kz