Научный журнал «ARTS ACADEMY»

Вход

Введите свой e-mail

Мы пришлём вам ссылку для входа на сайт

Меню

PERFORMING RITE IN THE HOLI

06 июня 2022 г.
PERFORMING RITE IN THE HOLI
Номер в формате PDF - Скачать
Статья в формате PDF - Скачать
DOI:10.56032/2523-4684.2022.2.2.89

The article is an in-depth study of the performing rite in the major festival of Holi celebration in marking communities with complex performances. This article deals with the complex performances of Holi among the Gor Banjara Lambani, a nomadic, pastoral community of Karnataka. It is a systematic descriptive analysis of the different stages of celebration as well as production of orature in the performance. It extensively deals with the Holi spring festival and analyzes the complexity of the rite of dhund as the celebration as a part of Holi. It investigates how time, space, and human bodies are its elements to create activities and events for the process of community life. The mythical significance of Holi in the performance and gender role in the Dhund rite are analyzed.
Key words: Holi, rite, orature, dhund, performance, complexity, etc.

Мақала күрделі қойылымдарды атап өтетін қауымдастықтардағы Холи мейрамының басты мерекесінде орындалатын рәсімді зерттеуге арналады. Бұл мақалада Банджар Ламбани тауларындағы Карнатаканың көшпелі мал шаруашылығы қауымдастығындағы Холидің күрделі қойылымдары қарастырылады. Мұнда мерекенің әртүрлі кезеңдеріне жүйелі сипаттамалық талдау жасалынады, сондай-ақ спектакльдегі шешендік өнер қойылымының сипаттамасы беріледі. Сонымен қатар, мақалада Холи көктем мерекесі егжей-тегжейлі қарастырылады және де Холи мерекесінің бір бөлімі ретінде дхунд рәсімінің күрделілігі талданады. Қоғамдық өмір процесінде іс-әрекеттер мен оқиғаларды құру элементтері ретінде уақыт, кеңістік және адам денелері зерттеледі. Жұмыста Холидің орындаудағы мифтік мағынасы және Дхунд рәсіміндегі гендерлік рөл талданады.
Түйінді сөздерҚасиетті, салт, оракул, дхунд, өнімділік, күрделілік және т. б.

Статья представляет собой углубленное исследование исполнительского обряда на главном празднике празднования Холи в сообществах, отмечающих сложные представления. В этой статье рассматриваются сложные представления Холи среди Гор Банджара Ламбани, кочевой скотоводческой общины Карнатаки. Это систематический описательный анализ различных этапов празднования, а также описание постановки ораторского искусства в спектакле. В статье подробно рассматривается весенний праздник Холи и анализируется сложность обряда дхунда как части празднования Холи. Исследуется время, пространство и человеческие тела как элементы создания действий и событий в процессе общественной жизни. Анализируется мифическое значение Холи в исполнении и гендерная роль в обряде Дхунд.
Ключевые слова: Святое, обряд, оракул, дхунд, производительность, сложность и т.д.

Как цитировать

Sh.R., PERFORMING RITE IN THE HOLI. Scientific Journal «Arts Academy», №2(2)2022, 89-108. DOI:10.56032/2523-4684.2022.2.2.89

© 2024 artsacademy.kz