Научный журнал «ARTS ACADEMY»

Вход

Введите свой e-mail

Мы пришлём вам ссылку для входа на сайт

Меню

THEATRE ARTS AND ITS IMPORTANCE IN EDUCATION

06 июня 2022 г.
THEATRE ARTS AND ITS IMPORTANCE IN EDUCATION
Номер в формате PDF - Скачать
Статья в формате PDF - Скачать
DOI:10.56032/2523-4684.2022.2.2.173

The article “Theatre Arts and its Importance in Education” depicts the problem of Theatre Arts, one of the popular form of performing arts. This art form is rarely used from the preliminary stage of education to the senior secondary stage of education in our country. This article highlights the importance, challenge and seeks to improve the growth benefits of the younger generation. The children of the new generation are unaware of the culture, tradition, moral ethics etc. Theatre Arts helps them to present and apply these practically and creatively. In this article the researcher tries to study the benefits and impact of theatre arts in education, bearing in mind its long-term goals for the children. Theatre has been a means of entertainment and also a resource of cultural and social lifestyles of various regions, religions and societies. It is not only a means of entertainment but a very powerful tool to spread social messages across the length and breadth of the country. Indian Government has used it successfully for programmes. Such programmes go a long way in spreading awareness about polio eradication, save soil, afforestation, girl child education, various vaccinations, AIDS, COVID, Save Water, prevention of child marriage, dowry deaths etc.
Key words: theatre arts, performing arts, culture, rituals, folk, dramatic arts, natyashastra.

“Театр өнері және оның білім берудегі маңызы” мақаласында орындаушылық өнердің танымал түрлерінің бірі-театр өнері мәселесі қарастырылады. Орта білімнің бастауыш деңгейінен бастап жоғарғы сатысына дейін өнердің бұл түрі өте сирек қолданылады. Бұл мақала тақырыптың өзектілігін, маңыздылығын айқындайды, сондай-ақ жас ұрпақтың өмірін жақсартуға бағытталған. Жаңа буын балалары мәдениет, дәстүр, моральдық этика және т.б. туралы білмейді. Бұл мақалада зерттеуші балаларға арналған ұзақ мерзімді мақсаттарды анықтай келе, театр өнерінің балалардың білім алуына тигізетін әсері мен пайдасын зерттейді. Театр қашан да ойын-сауық орталығы, сонымен қатар әртүрлі аймақтардың, діндер мен қоғамдардың мәдени және әлеуметтік өмір салтының қайнар көзі болып есептеледі. Бұл тек ойын-сауық орталығы ғана емес, сонымен қатар бүкіл ел бойынша барлық әлеуметтік хабарларды таратудың өте күшті құралы болып танылады. Үндістан үкіметі оны өз бағдарламаларында сәтті қолдана білді. Мұндай бағдарламалар полиомиелитті жою, топырақты сақтау, орман өсіру, қыздардың білімі, әртүрлі вакцинация, ЖИТС, COVID, суды үнемдеу, балалардың некесін болдырмау, дәстүрге сай қыз жасауының болмауы және т. б. туралы ақпараттарды таратуда маңызды орын алады.
Түйінді сөздер: театр өнері, орындаушылық өнер, мәдениет, салт-дәстүрлер, фольклор, драмалық өнер, натьяшастра.

В статье “Театральное искусство и его значение в образовании” рассматривается проблема театрального искусства, одна из популярных форм исполнительского искусства. От начальной до старшей ступени среднего образования этот вид искусства используется очень редко. Эта статья акцентирует внимание на важности темы, ее проблематичности и нацелена на улучшение жизни молодого поколения. Дети нового поколения не знают о культуре, традициях, моральной этике и т.д. Театральное искусство помогает им представлять и применять эти знания практически и творчески. Автор статьи освещает собственную попытку изучения пользы влияния театрального искусства на образование детей, с учетом долгосрочных целей. Театр всегда был средством развлечения, а также источником культурного и социального образа жизни различных регионов, религий и обществ. Но это не только средство развлечения, но и очень мощный инструмент для распространения социальных сообщений по всей стране. Индийское правительство успешно использовало его в своих программах. Такие программы имеют большое значение для распространения информации об искоренении полиомиелита, сохранении почвы, облесении, образовании девочек, различных прививках, СПИДе, COVID, экономии воды, предотвращении детских браков, смертей от приданого и т.д.
Ключевые слова: театральное искусство, исполнительское искусство, культура, ритуалы, фольклор, драматическое искусство, натьяшастра.

Как цитировать

Th.S.K., THEATRE ARTS AND ITS IMPORTANCE IN EDUCATION. Scientific Journal «Arts Academy», №2(2)2022, 173-185. DOI:10.56032/2523-4684.2022.2.2.173

© 2024 artsacademy.kz