Научный журнал «ARTS ACADEMY»

Вход

Введите свой e-mail

Мы пришлём вам ссылку для входа на сайт

Меню

ҰЙҒЫР ХАЛЫҚ БИ ӨНЕРІНІҢ ДАМУЫНДАҒЫ ГУЛЬНАРА САИТОВАНЫҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ РОЛІ

05 сентября 2022 г.
ҰЙҒЫР ХАЛЫҚ БИ ӨНЕРІНІҢ ДАМУЫНДАҒЫ ГУЛЬНАРА САИТОВАНЫҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ РОЛІ
Номер в формате PDF - Скачать
Статья в формате PDF - Скачать
DOI:10.56032/2523-4684.2022.3.3.5

Мақалада, Қазақстан би өнеріне, соның ішінде ұйғыр халқының би мәдениетін зерттеп, зерделеп жүрген Г. Саитованың шығармашылық, педагогикалық еңбек жолы қарастырылған. Хореографиялық білімді Республикалық эстрада және цирк өнері студиясынан алған (бүгінгі Ж. Елебеков атындағы колледж) білімі мен 1971 жылдан Қ. Қожамьяров атындағы Мемлекеттік академиялық ұйғыр театрында өткізген шығармашылыққа толы жылдары мен кейінгі педагогикалық еңбек жолы да назардан тыс қалған жоқ. Қазақстан хореография өнерін, соның ішінде ұйғыр ғалқының би мәдениетін зерттеп, зерделеуде үлкен роль атқарып отырған ғалым ретінде Републикаға танылып отыр.
Түйінді сөздер. Хореография, композитор, музыка, би, спектакль, репертуар.

The article examines the creative and pedagogical path of G. Saitova, who studies the dance art of Kazakhstan, including the dance culture of the Uighur people. Having received choreographic education at the Republican Studio of Variety and Circus Art (now the College named after Zh. Yelebekov), since 1971, the performing and choreographer path has been held at the State Academic Uighur Theater named after K. Kozhamyarov.In Kazakhstan, she is recognized as a scientist who plays an important role in the study of choreographic art, including the dance culture of the Uighur backgammon.
Key words. Choreography, composer, music, dance, performance, repertoire.

В статье рассматривается творческий и педагогический путь Г. Саитовой, изучающей танцевальную культуру уйгурского народа. Хореографическое образование получив в Республиканской студии эстрадного и циркового искусства (ныне колледж им. Ж. Елебекова), с 1971 года исполнительский и балетмейстерский путь была проведена в Государственном академическом Уйгурском театре им. К. Кожамьярова.ВКазахстане признана как ученый, который играет большую роль в изучении хореографического искусства, в том числе танцевальной культуры уйгурского нарда.
Ключевые слова. Хореография, композитор, музыка, танец, спектакль, репертуар.

Как цитировать

І.Т. Оспанқызы, ҰЙҒЫР ХАЛЫҚ БИ ӨНЕРІНІҢ ДАМУЫНДАҒЫ ГУЛЬНАРА САИТОВАНЫҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ РОЛІ. Научный журнал «ARTS ACADEMY» №3(3)2022, 5-12. DOI:10.56032/2523-4684.2022.3.3.5

© 2024 artsacademy.kz