Научный журнал «ARTS ACADEMY»

Вход

Введите свой e-mail

Мы пришлём вам ссылку для входа на сайт

Меню

«ОТЕЛЛО» МЕН «АСАУҒА ТҰСАУ» - ШЕКСПИР ШЫҒАРМАЛАРЫНЫҢ ҚАЗАҚ САХНАСЫНДАҒЫ АЛҒАШҚЫ ТАБЫСТАРЫ

01 июня 2017 г.
«ОТЕЛЛО» МЕН «АСАУҒА ТҰСАУ» - ШЕКСПИР ШЫҒАРМАЛАРЫНЫҢ ҚАЗАҚ САХНАСЫНДАҒЫ АЛҒАШҚЫ ТАБЫСТАРЫ
Номер в формате PDF - Скачать
Статья в формате PDF - Скачать

Мақала Шекспирдің қазақ сахна өнерін дамытудағы ролін анықтауға арналған. Шекспир шығармашылығы өзінің орасан зор ауқымымен және мазмұндылығымен ерекшеленеді. Оның драматургиясының осыншалықты ұзақ уақыт табыс биігінен түспеуіне және барған сайын кең қанат жая түсуіне туындылардың өміршеңдігі мен мүлтіксіз театралдығы негізгі себеп болып отыр. Көрермендердің көптеген буыны Шекспир спектакльдерінен ең бір толғанысты, ұмытылмас әсерлер алып келеді. Солардың арасында – «Отелло» трагедиясы мен «Асауға тұсау» комедиясы да бар. Автор оларды Қазақ театрының ағылшынның ұлы драматургі туындыларын қоюдағы ең алғашқы елеулі табыстары ретінде қарастырады. Мұнда айрықша назар режиссерлік трактовкаларға, сондай-ақ қазақ артистерінің жұмыстарына аударылады.
Тірек сөздер: Шекспир, әлем классикасы, трагедия, комедия, театр, қазақ сахнасы, режиссура, спектакль, қойылым, трактовка, актерлер, аударма.

The article is devoted to the definition of the role of Shakespeare in the development of the kazakh theatre. Shakespeare's creativity differs huge coverage and saturation. The reason for long-term success and the increasing spread of his drama is the vitality of his works and their unmatched theatricality. Many generations of viewers obtained from shakespearean plays the most exciting, memorable experience. Among them - the tragedy «Othello» and the comedy «The Taming of the Shrew». The author considers them as the first significant successes theatre performances of the Shakespeare's plays in Kazakh theater. Special attention is given to the stage director's interpretations as well as the acting.
Key words: Shakespeare, world classics, tragedy, comedy, theatre, kazakh scene, direction, performance, setting, treatment, actors, transfer.

Статья посвящена определению роли Шекспира в развитии казахского сценического искусства. Творчество Шекспира отличается огромным охватом и насыщенностью. Причина длительного успеха и все большего распространения его драматургии состоит в жизненности его произведений и в их непревзойденной театральности. Многие поколения зрителей получали от шекспировских спектаклей на казахской сцене самые волнующие, незабываемые впечатления. Среди них – трагедия «Отелло» и комедия «Укрощение строптивой». Автор рассматривает их как первые значительные театральные успехи в казахском театре. Особое внимание уделяется режиссерским трактовкам и актерским работам.
Ключевые слова: Шекспир, мировая классика, трагедия, комедия, театр, казахская сцена, режиссура, спектакль, постановка, трактовка, актеры, перевод.

Номера журнала

© 2024 artsacademy.kz