Научный журнал «ARTS ACADEMY»

Вход

Введите свой e-mail

Мы пришлём вам ссылку для входа на сайт

Меню

ENIGMA «THE SEA» IN ERNEST HEMINGWAY'S SHORT–STORY «THE OLD MAN AND THE SEA»

05 сентября 2022 г.
ENIGMA «THE SEA» IN ERNEST HEMINGWAY'S SHORT–STORY «THE OLD MAN AND THE SEA»
Номер в формате PDF - Скачать
Статья в формате PDF - Скачать
DOI:10.56032/2523-4684.2022.3.3.81

In this letter, it is discussed the enigma of the sea in the chrestomathy story of the American writer «The Old Man and the Sea».
In the text the sea transcends the function of a landscape and acquires the role of a character. Writers seem to use an artistic way of personification. We can assume that for the old man element of the sea is sacred, blessed, is an object of adoration and worship. We see harmonious coexistence of The Old Man and the Sea in the story.
The text also compares the story «The Old Man and the Sea» with the story of the outstanding Georgian writer Guram Rcheulishvili «Dumb Ahmed and Life», in which the sea is one of the main characters as well.
Key words: enigma, modernism, a short–story, the sea.

Бұл мақалада американдық жазушының «Қария мен теңіз» атты хрестоматиялық әңгімесіндегі теңіз құпиясы талқыланады.
Мәтінде теңіз ландшафттың функциясынан асып түсіп, кейіпкердің рөлін анықталады. Жазушылар персонализацияның көркемдік әдісін қолданады. Қарт адам үшін теңіз элементі қасиетті, берекелі, ғибадат пен ғибадат объектісі деп болжауға болады. Бұл әңгімеде қария мен теңіздің үйлесімді өмір сүруін көреміз.
Мақалада «Қарт пен теңіз» әңгімесі көрнекті грузин жазушысы Гурам Рчеулишвилидің «Үнсіз Ахмед және өмір» әңгімесімен салыстырылып, теңіз де басты кейіпкерлердің бірі болып табылады.
Түйінді сөздер: жұмбақ, модернизм, әңгіме, теңіз.

В этой статье расматривается загадка моря в хрестоматийном рассказе американского писателя «Старик и море».
В тексте море выходит за рамки функции пейзажа и приобретает роль персонажа. Писатели, по–видимому, используют художественный способ персонификации. Можно предположить, что для старика стихия моря священна, благословенна, является объектом обожания и поклонения. В этой истории мы видим гармоничное сосуществование Старика и Моря.
В статье также сравнивается рассказ «Старик и море» с рассказом выдающегося грузинского писателя Гурама Рчеулишвили «Немой Ахмед и жизнь», в котором море также является одним из главных героев.
Ключевые слова: загадка, модернизм, рассказ, море.

Как цитировать

N. Gvantsa, ENIGMA «THE SEA» IN ERNEST HEMINGWAY'S SHORT–STORY «THE OLD MAN AND THE SEA». Научный журнал «ARTS ACADEMY» №3(3)2022, 81-93. DOI:10.56032/2523-4684.2022.3.3.81

© 2024 artsacademy.kz