Научный журнал «ARTS ACADEMY»

Вход

Введите свой e-mail

Мы пришлём вам ссылку для входа на сайт

Меню

ҚАЗАҚСТАН ХОРЕОГРАФИЯ МЕКТЕПТЕРІНІҢ БІЛІМ БЕРУ ПРОЦЕСІНДЕГІ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

14 декабря 2022 г.
ҚАЗАҚСТАН ХОРЕОГРАФИЯ МЕКТЕПТЕРІНІҢ БІЛІМ БЕРУ ПРОЦЕСІНДЕГІ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
Номер в формате PDF - Скачать
Статья в формате PDF - Скачать
DOI:10.56032/2523-4684.2022.4.4.5

Мақалада бүгінгі күні хореографиялық білім беріп келе жатқан Қазақстанның А. В. Селезнев атындағы Алматы хореография училищесі мен Елдордағы Қазақ ұлттық хореография академиясының оқыту процесіндегі кейбір айырмашылықтар қарастырылды. Сонымен қатар балет әртісін дайындау барысында сахналық тәжірбиесінің үлкен орын атқаратыны тілге тиек етілді.
Бүгінгі күні балет театрының бишісіне қойылатын талаптар жоғары болуына байланысты мектеп түлектерінің дайындық деңгейі де жоғары болуды қажет етеді. Осыған байланысты ұстаздар қауымының күш-жігері бірегей оқу орнының озық дәстүрлерін сақтай отырып, педагогикалық әдістерді хореографияның жаңа бағыттарын енгізу арқылы дамыту үстінде.
Мақалада 20 жылға жуық А. В. Селезнев атындағы Алматы хореография училищесі өткізіп отырған Халықаралық «Өрлеу» және Қазақ ұлттық хореография академиясының 2018 жылдан Халықаралық деңгейде «Temps Lie» фестифальдерін өткізіп келе жатырғандығы көрсетілген. Осы фестифальдер арқылы жас буын балет әртістері үлкен сахнаға жолдама алып отыр.
Мысал келтіре отырып бір қимылды талдау арқылы мектеп ерекшеліктері көрсетілді.
Түйінді сөздер: Хореография, балет, би, қимыл, сахна, училище, академия.

В статье рассматриваются некоторые различия в учебном процессе Алматинского хореографического училища имени А.В. Селезнева и Казахской национальной академии хореографии в столице, дающей сегодня хореографическое образование в Казахстане. При этом подчеркивалось, что важную роль в подготовке артиста балета играет сценический опыт. На сегодняшний день в связи с высокими требованиями к артистам театра, уровень подготовки выпускников школ также должен быть высоким. В связи с этим усилия педагогического сообщества развивают педагогические методы путем внедрения новых направлений хореографии при сохранении передовых традиций уникального учебного заведения.
В статье рассказывается о международном фестивале «Өрлеу», который около 20 лет проводит Алматинское хореографическое училище имени А.В. Селезнева и о фестифале на международном уровне «Temps Lie» который с 2018 года проводит Казахская национальная академия хореографии. Через эти фестивали артисты балета молодого поколения получают путевку на большую сцену.
Характеристика и особенность двух школ рассмотрено путем анализа на примере одного движение.
Ключевые слова. Хореография, балет, движение, сцена, училище, академия.

The article discusses some differences in the educational process of the Almaty Choreographic School named after A.V. Seleznev and the Kazakh National Academy of Choreography in the capital, which today provides choreographic education in Kazakhstan. At the same time, it was emphasized that stage experience plays an important role in the preparation of a ballet dancer. Today, due to the high requirements for theater artists, the level of training of school graduates should also be high. In this regard, the efforts of the pedagogical community are developing pedagogical methods by introducing new directions of choreography while preserving the advanced traditions of a unique educational institution.
The article tells about the international festival "Orleu", which has been held by the Almaty Choreographic School named after A.V. Seleznev for about 20 years and about the festival at the international level "Temps Lie", which has been held by the Kazakh National Academy of Choreography since 2018. Through these festivals, ballet dancers of the younger generation receive a ticket to the big stage.
Characteristics of the school by analyzing the example of one movement.
Key words. Choreography, ballet, dance, movement, stage, school, academy.

Как цитировать

А.А. Тұрғали, ҚАЗАҚСТАН ХОРЕОГРАФИЯ МЕКТЕПТЕРІНІҢ БІЛІМ БЕРУ ПРОЦЕСІНДЕГІ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ. Научный журнал «ARTS ACADEMY» №4(4)2022, 5-14. DOI:10.56032/2523-4684.2022.4.4.5

© 2024 artsacademy.kz