Научный журнал «ARTS ACADEMY»

Вход

Введите свой e-mail

Мы пришлём вам ссылку для входа на сайт

Меню

ҚАЗАҚ-ТӘЖІК ДРАМАТУРГИЯСЫНДАҒЫ ӨЗЕКТЕС ТАҚЫРЫП

01 июня 2017 г.
ҚАЗАҚ-ТӘЖІК ДРАМАТУРГИЯСЫНДАҒЫ ӨЗЕКТЕС ТАҚЫРЫП
Номер в формате PDF - Скачать
Статья в формате PDF - Скачать

Мақалада автор М.Әуезов атындағы Қазақ Мемлекеттік академиялық драма театрының репертуарындағы «Қаза мен жаза» және М.Вахидов атындағы тәжік Мемлекеттік Жастар театрының сахнасындағы (Тәжікстан Республикасы) «Ағат басқан қадам» («Недоразумение») спектакльдеріне талдау жасаған. Сонымен қатар оқиғасы қылмыстық ситуацияларға құрылған қойылымдардың репертуарға қажеттілігіне, идеясының өзектілігіне кеңінен тоқталып, режиссерлік шешімдердің актерлік ойындармен байланысына театртанушылық көзқарасын білдіреді. Мақаладан оқырман зерттеу көзіне алынған шығармашылық ұжымдардың көркемдік ізденісімен, режиссура мен суретші жұмыстарындағы жетістіктермен кеңінен таныса алады.
Тірек сөздер: драма театр, драматургия, спектакль, актерлік ойын, режиссура.

В статье автор анализирует спектакли «Недоразумение» Таджикского Государственного Молодежного театра им. М.Вахидова (Республика Таджикистан) и «Смерть и наказание» из репертуара Казахского государственного академического театра драмы им. М.Ауэзова. Автор останавливается на необходимости в репертуаре театров постановок основанных на криминогенных ситуациях, широко освещает актуальность избранной идеи, проводит театроведческий анализ режиссерского решения и игры актеров. Читатель ознакомится с поисками художественного решения творческих коллективов, достижениями в работе режиссуры и художников.
Ключевые слова: драматический театр, драматургия, спектакль, актерская игра, режиссура.

In the article the author analyzes performances such as «Misunderstanding» of the Tajik State Youth Theater. M.Vahidova (Republic of Tajikistan) and «Death and Punishment» from the repertoire of the Kazakh State Academic Drama Theater. M. Auezov. The author dwells on the need for a repertoire of theatrical productions based on crime situations, widely highlights the acuteness of the chosen idea, conducts a theatrical analysis of the director's decision and the actors' play. The reader will get acquainted with the search for an artistic solution of creative teams, achievements in the work of direction and artists.
Key words: drama theater, drama, play, acting, directing.

Номера журнала

© 2024 artsacademy.kz