Научный журнал «ARTS ACADEMY»

Вход

Введите свой e-mail

Мы пришлём вам ссылку для входа на сайт

Меню

ИСКУССТВО КИНО И КАЗАХСТАНСКАЯ КИНОИНДУСТРИЯ: ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ

14 декабря 2022 г.
ИСКУССТВО КИНО И КАЗАХСТАНСКАЯ КИНОИНДУСТРИЯ: ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ
Номер в формате PDF - Скачать
Статья в формате PDF - Скачать
DOI:10.56032/2523-4684.2022.4.4.88

Настоящая статья посвящена вопросам развития современной киноиндустрии Казахстана. В контексте раскрытия проблемы были даны некоторые понятия искусства кино, касающиеся основной темы, изучен кинематограф как вид искусства, предпосылки рождения и развития кинематографа, его влияние на культуру. В статье рассматриваются современное состояние и возможности развития казахстанской киноиндустрии, в частности аспекты создания кино. Рассмотренные проблемы даются на основании взгляда людей причастных к созданию кино.
Ключевые слова: киноискусство, проблемы кино, отечественный кинематограф, современная киноиндустрия, кинодеятели.

Осы мақала Қазақстанның заманауи киноиндустриясын дамытудағы мәселелерді жария етуге арналған. Мәселені ашу контекстінде, негізгі тақырыпқа қатысты, кино өнерінің кейбір түсініктері берілді: кинематография – өнер түрі ретінде, кинематографияның жаратулыы мен дамуының алғышарттары және оның мәдениетке әсері зерттелді. Мақалада қазақстандық киноиндустрияның қазіргі жағдайы және даму мүмкіндіктері, атап айтқанда кино жасау аспектілері қарастырылады. Қарастырылған мәселелер кино түсіруге қатысқан адамдардың көзқарасы негізінде беріледі.
Түйінді сөздер: кино өнері, кино мәселелері, отандық кинематография, заманауи киноиндустрия, кино қайраткерлері.

This article is devoted to highlighting issues in the development of the modern film industry in Kazakhstan. In the context of the disclosure of the problem, some concepts of the art of cinema were given concerning the main topic, cinema as an art form, the prerequisites for the birth and development of cinema, and its influence on culture were studied. The article discusses the current state and development opportunities of the Kazakh film industry, in particular aspects of the creation of cinema. The considered problems are given on the basis of the view of people involved in the creation of cinema.
Key words: cinematography, cinema problems, domestic cinematography, modern film industry, filmmaker.

Как цитировать

А.С. Бейсенова, ИСКУССТВО КИНО И КАЗАХСТАНСКАЯ КИНОИНДУСТРИЯ: ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ. Научный журнал «ARTS ACADEMY» №4(4)2022, 88-100. DOI:10.56032/2523-4684.2022.4.4.88

© 2024 artsacademy.kz