Научный журнал «ARTS ACADEMY»

Вход

Введите свой e-mail

Мы пришлём вам ссылку для входа на сайт

Меню

КИНООПЕРАТОР АСХАТ АШРАПОВ ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫНЫҢ АЛҒАШҚЫ КЕЗЕҢІ

01 июня 2017 г.
КИНООПЕРАТОР АСХАТ АШРАПОВ ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫНЫҢ АЛҒАШҚЫ КЕЗЕҢІ
Номер в формате PDF - Скачать
Статья в формате PDF - Скачать

Аталмыш мақалада қазақ киносындағы операторлық өнер мектебініңқалыптасуына зор еңбек еткен, белгілі кинооператор, қазақ КСР-нің еңбексіңірген қайраткері – Ашрапов Асхат Тазетдиновичтің шығармашылығы жайлыайтылады. Зерттеліп отырған мақаланың құндылығы сол, бүгінгі таңдакинооператор А.Ашрапов туралы мұрағатта, республикалық басылымбеттерінде немесе зерттелген дипломдық, магистрлік жұмыстарда ана тіліндежазылған ақпараттар легі жоқ. Сайып келгенде, А.Ашрапов ұлттық киноныңнегізін қалаушы Ш.Айманов, С.Қожықов, М.Бегалин, В.Пусырманов сындырежиссерлермен етене жұмыс жасап, бүгінде алтын қорда сақтаулыклассикалық фильмдердің бас операторы болып қызмет атқарған. Сол еңбектіескерсек, оператор А.Ашрапов шығармашылығын зерттеп, зерделеу өзмаңыздылығын еш жойған емес.
Түйінді сөздер: оператор, кинооператор, фильм, режиссер, суретші,камера, план, түстік шешім.

В данной статье говорится о творчестве Ашрапова Асхата Тазетдиновича, который является заслуженным деятелем казахской ССР,известным кинооператором, внесший вклад в формирование операторскойшколы искусства в казахском кино. Ценность данной статьи заключается втом, что мы не имеем информацио об А.Ашрапове в архиве, на страницахреспубликанских издательств или в исследуемых дипломных и магистерскихработах на родном языке. А.Ашрапов тесно сотрудничал с основателемнационального кино Ш.Аймановым, с такими режиссерами, как С. Кожыков, М.Бегалин, В. Пусырманов, работал главным оператором классических фильмовзолотого фонда. Учитывая его вклад, изучение творчества А.Ашраповаявляется немаловажной задачой.
Ключевые слова: оператор, кинооператор, фильм, режиссер, художник,камера, план, решение.

This article deals with the work of Askhat Ashrapov Tazetdinovich, who is awell-deserved figure of the Kazakh SSR, a famous cameraman who contributed to theformation of an operator's art school in Kazakh cinema. The value of this article is thatwe do not have information about A. Ashrapov in the archive, on the pages of therepublican publishing houses or in the researched diploma and master's works in thenative language. A. Ashrapov worked closely with the founder of the national cinemaSh.Aimanov, with such directors as S.Kozhykov, M.Begalin, V.Pusyrmanov, worked asthe main operator of classical films of the gold fund. Given his contribution, the studyof A. Ashrapov's work is an important task.
Key words: operator, cameraman, film, director, artist, camera, plan, solution

Номера журнала

© 2024 artsacademy.kz