Научный журнал «ARTS ACADEMY»

Вход

Введите свой e-mail

Мы пришлём вам ссылку для входа на сайт

Меню

АРТ-МЕНЕДЖМЕНТТІҢ ӨНЕР ЖӘНЕ МӘДЕНИЕТТІ БАСҚАРУДАҒЫ РӨЛІ ЖӘНЕ МАҢЫЗЫ

01 июня 2017 г.
АРТ-МЕНЕДЖМЕНТТІҢ ӨНЕР ЖӘНЕ МӘДЕНИЕТТІ БАСҚАРУДАҒЫ РӨЛІ ЖӘНЕ МАҢЫЗЫ
Номер в формате PDF - Скачать
Статья в формате PDF - Скачать

Мақала мәдениет және өнер саласын басқарудағы арт-менеджменттің мәні мен рөлін анықтауға арналған. Мақалада нарықтық қатынастар жағдайында арт-менеджменттің пайда болу қажеттілігі, оның ерекшеліктерімен бағыттары, мәдениет және өнерді басқару жүйесі ретінде арт-менеджменттің мәдени ұйымдар қызметінің институционалдық мәселелері қарастырылған. Зерттеулер нәтижесінде басқару жүйесі ретінде арт-менеджменттің құрылымы, түрлері мен қызметтері, «Арт-менеджмент»категориясының ерекшеліктерін ашатын және оның маңыздылығын, функциясымен механизмін көрсету үшін параметрлер анықталып, жүйеленген. Соныменқатар арт-менеджментті дамытудың негізгі бағыттары нақтыланған.
Тірек сөздер: арт-менеджмент, мәдениет және өнер, мәдени өнім, мәдениөнімдер нарығы, мәдениет ұйымы, арт-менеджмент түрлері, арт-менеджмент функциялары.

The article is devoted to the definition of the essence and role of art managementin the sphere of culture and art. The necessity of art management in the conditions ofmarket relations, its features and directions, institutional problems of art managementof the organization of culture as a system of management are considered in the article.As a result of the research, the structure, types and functions of art management as amanagement system, parameters determining the specificity and importance of thecategory «Art Management», its functions and mechanism are determined andsystematized. The main directions of development of art management are also revealed.
Key words: Art management, culture and art, cultural product, cultural productsmarket, culture organization, types of art management, art management functions.

Статья посвящена определению сущности и роли арт-менеджмента вуправлении сферой культуры и искусства. В статье рассмотрены необходимость возникновения арт-менеджмента в условиях рыночных отношений, его особенности и направления, институциональные проблемы арт-менеджмента деятельности организации культуры как сиcтемы управления культурой и искусством. В результате исследования определены и систематизированы структура, виды и функции арт-менеджмента как системы управления, параметры, определяющие специфику и важность категории «Арт-менеджмент», его функции и механизм. Также выявлены основные направления развития арт-менеджмента.
Ключевые слова: арт-менеджмент, культура и искусство, культурный продукт, рынок культурных продуктов, организация культуры, виды арт-менеджмента, функции арт-менеджмента.

Номера журнала

© 2024 artsacademy.kz