Научный журнал «ARTS ACADEMY»

Вход

Введите свой e-mail

Мы пришлём вам ссылку для входа на сайт

Меню

THE CONCEPT OF LIFELONG LEARNING: DIRECTIONS OF UNDERSTANDING

04 сентября 2017 г.
THE CONCEPT OF LIFELONG LEARNING: DIRECTIONS OF UNDERSTANDING
Номер в формате PDF - Скачать
Статья в формате PDF - Скачать

Globalization and the growth of the fast-changing economy require people to upgrade their skills and knowledge throughout their lives to cope with modern life. The concept of lifelong learning is globally recognized by researchers, educational institutions, students, adults and practitioners, but still there are diverse vectors of understanding of this concept and why we need to focus on lifelong learning. This article also makes an attempt to observe the concept of lifelong learning and its directions of understanding in the educational context of the Kazakh national academy of choreography.
Key words: lifelong learning, formal, non-formal and informal learning.

Жаһандану мен өзгермелі экономиканың өсуі адамдардан өмір бойы біліктері мен білімдерін толықтырып отыруды талап етеді, бұл заманауи өмірге төтеп беруге көмектеседі. Әлем бойынша зерттеушілер, білім мекемелері, студенттер, кәсіпқой мамандар өмір бойы оқу концепциясын мойындады, алайда бұл концепцияны түсінудің бірнеше бағыттары мен неліктен өмір бойы оқу керек екенінің түрлі себептері бар. Бұл мақалада Қазақ ұлттық хореография академиясында білім беру саласында өмір бойы оқу концепциясымен және оны түсіну бағыттарымен танысуға қадам жасалған.
Тірек сөздер: өмір бойы оқу, ресми, ресми емес оқу.

Глобализация и рост быстро меняющейся экономики требуют от людей развития навыков и знаний на протяжении всей жизни. Исследователи, образовательные учреждения, студенты, взрослые и практикующие специалисты по всему миру признают концепцию обучения на протяжении всей жизни, но все же существуют различные направления понимания концепции и почему мы должны сосредоточиться на обучении на протяжении всей жизни. В этой статье также делается попытка ознакомиться с концепцией непрерывного обучения и ее направлениями понимания в образовательной среде Казахской национальной академии хореографии.
Ключевые слова: непрерывное обучение, формальное, неформальное обучение.

Номера журнала

© 2024 artsacademy.kz