Научный журнал «ARTS ACADEMY»

Вход

Введите свой e-mail

Мы пришлём вам ссылку для входа на сайт

Меню

ХОРЕОГРАФИЯЛЫҚ ОҚЫТУ ЖҮЙЕСІНДЕ ҮШ ТІЛДЕ БІЛІМ БЕРУДІ ДАМЫТУ

04 сентября 2017 г.
ХОРЕОГРАФИЯЛЫҚ ОҚЫТУ ЖҮЙЕСІНДЕ ҮШ ТІЛДЕ БІЛІМ БЕРУДІ ДАМЫТУ
Номер в формате PDF - Скачать
Статья в формате PDF - Скачать

Берілген мақалада «Үштұғырлы тіл» саясатының мақсаттары: көп ұлтты елімізде ұлтаралық татулықты сақтау, ұлттық-мемлекеттік біртұтастықты қалыптастыру, қазақстандық патриотизмді негіз ете отырып, ұлттың бәсекеге қабілеттілігін арттыру мәселелері қарастырылған. Ағылшын тілінің мақсаты - өнер аясында бәсекелестікке қабілетті тұлғаны қалыптастыруға ықпал ету екендігі айтылған. Сондықтан да ағылшын тілінде алған білімді іс жүзінде хореография сабақтарында тәжірибиеленіп жетілдіруге, қиындықсыз іске асыруға талпыну қадамдары сөз етіледі.
Тірек сөздер: үштұғырлы тіл, біртұтастық, ағылшын тілі, хореография

In this article, the objectives of the "Trinity Language" policy: to address the issues of preserving inter-ethnic harmony in the multinational country, the formation of national-state unity, raising the national competitiveness based on Kazakhstani patriotism are observed. The aim of the English language is to contribute to the formation of a competitive person in the art. That is why the steps to be taken to develop and improve the knowledge gained in English and to use them in choreographic lessons.
Key words: trinity language, unity, English language, choreography

В этой статье рассматриваются цели политики «Трехъязычное образование»: решение вопросов сохранения межэтнической гармонии в многонациональной стране, формирование национально-государственного единства, повышение национальной конкурентоспособности на основе казахстанского патриотизма. Целью английского языка является содействие формированию конкурентоспособного человека в данной области. Необходимость принять шаги по развитию и совершенствованию знаний, полученных на английском языке, и использованию их на уроках хореографии.
Ключевые слова: трехъязычное образование, единство, английский язык, хореография

Номера журнала

© 2024 artsacademy.kz