Научный журнал «ARTS ACADEMY»

Вход

Введите свой e-mail

Мы пришлём вам ссылку для входа на сайт

Меню

ШАРА ЖИЕНҚҰЛОВА АТЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚАЗАҚ БИІ БАЙҚАУЫНЫҢ ЕРЕКШЕЛІГІ

04 декабря 2017 г.
ШАРА ЖИЕНҚҰЛОВА АТЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚАЗАҚ БИІ БАЙҚАУЫНЫҢ ЕРЕКШЕЛІГІ
Номер в формате PDF - Скачать
Статья в формате PDF - Скачать

Бұл мақалада қазақ халық биінің эволюциялық даму жолында талайбелестерді артта қалдырған, осы өнердiң жетiстiктерiнiң бiрi, қазаққыздарына би өнері атты ғаламды ашқан дарынды биші Шара Жиенқұловаатындағы қазақ биiнiң республикалық байқауы туралы айтылған. Мақалада«Осы байқау Қазақ би өнерінің өркендеуіне қандай үлес қосып келе жатыр?»деген сұраққа жауап ізделеді. Шара Жиенқұлова атындағы қазақ биiнiңреспубликалық байқауының тарихы, ерекшелігі, деңгейі және қазіргі таңға дейіншешімі табылмаған, үлкен назар аударуды қажет ететін мәселелерқарастырылған.
Тірек сөздер: қазақ халық биі, Шара Жиенқұлова атындағыреспубликалық байқау, ұлттық мәдени мұра, би өнері.

This article tells about the Republican contest of Kazakh dance named after Shara Zhienkulova who reached considerable heights on the path of evolutionarydevelopment of Kazakh folk dance and opened a global dance art for Kazakh girls. Thearticle dwells on the question of how this competition contributes to the development ofKazakh dance art is under consideration. The history, specific character, level of theRepublican contest of Kazakh dance named after Shara Zhienkulova and problems thatrequire intent attention and solution are considered in the article.
Key words: Kazakh folk dance, Republican contest named after Shara Zhienkulova, national cultural heritage, dance art.

В этой статье рассказывается о республиканском конкурсе казахского танца имени Шары Жиенкуловой - танцовщицы, которая достигла немалых высот на пути эволюционного развития казахского народного танца и открыла«глобальное» танцевальное искусство для казахских девушек. В статье рассматривается вопрос о том, как этот конкурс способствует развитию казахского танцевального искусства. Освещена история, специфика, уровень республиканского конкурса казахского танца имени Шары Жиенкуловой и проблемы, требующие пристального внимания и решения.
Ключевые слова: казахский народный танец, Республиканский конкурс имени Шары Жиенкуловой, национальное культурное наследие, танцевальное искусство.

Номера журнала

© 2024 artsacademy.kz