Научный журнал «ARTS ACADEMY»

Вход

Введите свой e-mail

Мы пришлём вам ссылку для входа на сайт

Меню

NUMBER ONE - RAMAZAN BAPOV

04 декабря 2017 г.
NUMBER ONE - RAMAZAN BAPOV
Номер в формате PDF - Скачать
Статья в формате PDF - Скачать

This article is devoted to the life path of Ramazan Bapov, Honored Artist ofthe Kazakh SSR, People's Artist of the Kazakh SSR, from whom a new era of mastery inmale classical dance began. He possessed high artistry, musicality, scenic charm.Ramazan Bapov for many years was involved in pedagogical activity. His studentsbecame laureates of international competitions; they successfully perform at worldstages. The creative path of Ramazan Bapov is an example of a rapid rise to the heightsof skill.
Key words: choreography, classical dance, artistry, creative way.

Бұл мақала Қазақ ССР-нің еңбек сіңірген артисі, Қазақ ССР-нің халықартисі, ерлер классикалық биінде шеберліктің жаңа дәуірінің басталуына себеп болған Рамазан Баповтың өмір жолына арналады. Ол жоғары шеберлікке,музыкалық, сахналық көркемдікке ие болған тұлға. Рамазан Бапов көптеген жылдар бойы педагогикалық қызметпен айналысты. Оның оқушылары халықаралық жарыстардың лауреаттары атанды, олар әлемдік деңгейде табысты өнер көрсетуде. Рамазан Баповтың шығармашылық жолы шеберліктің шынына көтерілудің үлгісі іспетті.
Тірек сөздер: хореография, классикалық би, артистік, шығармашылық жол.

Данная статья посвящена жизненному пути Рамазана Бапова – Заслуженного артиста КазССР, Народного артиста КазССР, с которогоначалась новая эпоха исполнительского мастерства в мужском классическомтанце. Он обладал высоким артистизмом, музыкальностью, сценическимобаянием. Рамазан Бапов много лет занимался педагогической деятельностью.Его воспитанники стали лауреатами международных конкурсов, с успехом выступают на мировых сценах. Творческий путь Рамазана Бапова – это примерстремительного взлета к вершинам мастерства.
Ключевые слова: хореография, классический танец, артистизм,творческий путь.

Номера журнала

© 2024 artsacademy.kz