Научный журнал «ARTS ACADEMY»

Вход

Введите свой e-mail

Мы пришлём вам ссылку для входа на сайт

Меню

РЕАЛИЗАЦИЯ КАЗАХСТАНСКОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В ХОРЕОГРАФИЧЕСКОМ ИСКУССТВЕ КАЗАХСТАНА

03 марта 2018 г.
РЕАЛИЗАЦИЯ КАЗАХСТАНСКОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В ХОРЕОГРАФИЧЕСКОМ ИСКУССТВЕ КАЗАХСТАНА
Номер в формате PDF - Скачать
Статья в формате PDF - Скачать

В статье рассмотрены результаты деятельности Казахской национальной академии хореографии по вопросу организации новых специализаций в рамках специальности «Хореография», также предлагается авторский контекст реализации образовательной политики в хореографическом искусстве Казахстана. Современные требования общества – это качественный уровень всех составляющих процессов подготовки будущих педагогов балета, педагогов-репетиторов для хореографических учебных заведений и балетных театров.Задачи Академии хореографии по предоставлению образовательных услуг заключаются также в подготовке специалистов для регионов Казахстана.Именно поэтому важным моментом в организации учебного процесса является сохранение и полноценное функционирование существующих специализаций.Данный вопрос требует рассмотрения с учетом целей национального образования и его специфики. Аналогичного и чуткого подхода требуют профессиональное образование, подготовка кадров по направлению национальной хореографии, а также анализ состояния профессиональных коллективов, пропагандирующих национальную и народную хореографию, и изучение потребностей общества в национальной культуре.Автор рассматривает возможность открытия профессиональных школ при театрах танца и прославленных ансамблях народного танца. Подготовкавысокопрофессионального педагогического состава, обеспечение социальной защиты артистов балета, сохранение национальной танцевальной культуры,интенсивное развитие новых и современных направлений хореографического искусства, совершенствование методической базы хореографического искусства, поисково-исследовательской и научной деятельности, формирование профессионального и эстетического пласта танцевальной культуры – реальные задачи и перспектива реализации казахстанской образовательной политики в хореографическом искусстве.
Ключевые слова: хореографическое искусство, педагогика балета,национальная хореография, хореографическое образование, танцевальная культура.

Мақалада Қазақ ұлттық хореография академиясының «Хореография»мамандығы аясында жаңа мамандандырулар ашу жұмысын ұйымдастырутуралы қызметінің нәтижелері қарастырылады, сонымен қатар Қазақстанныңхореография өнерінде білім беру саясатын жүзеге асырудың авторлықконтексті ұсынылады. Қоғамның заманауи талаптары – балет театрларымен хореографиялық оқу орындары үшін болашақ балет әртістерін даярлаудыңбарлық үрдісіне жауап беретін педагогтар мен педагог-үйретушілердің сапалықдеңгейі. Хореография академиясының білім беру қызметін жүзеге асыруы бойыншаміндеттеріне Қазақстанның аймақтары үшін аталған салада еңбек ететінмамандар даярлау ісі де жатады. Сондықтан білім беру үрдісін ұйымдастырудағымаңызды сәт даярлау ісі жүзеге асып жатқан мамандықтардың мамандандыружұмысын сақтау және толыққанды қалыптастыру болып табылады. Бұл мәселеұлттық білім беру мақсаттары мен оның ерекшеліктерін ескере отырып қараудыталап етеді. Атап айтқанда, бұған қол жеткізу үшін ұлттық хореографиябойынша кадрлар даярлау, кәсіптік білім берудің тиімді тәсілдерін пайдалану,сондай-ақ, ұлттық және халықтық хореографияны насихаттаушы кәсібиұжымдардың қазіргі жағдайын талдау мен нақты ұсыныстар беру, жалпыалғанда ұлттық мәдениетке деген қажеттілікті қоғамдық деңгейде зерделеудіталап етеді.Автор би театрларында және белгілі халық биі ансамбльдерінде кәсібимектептер ашу мүмкіндігін қарастырады. Жоғары кәсіби білікті педагогикалыққұрамды даярлау, балет әртістерін әлеуметтік қорғауды қамтамасыз ету, ұлттық би мәдениетін сақтау, хореография өнерінің жаңа және заманауи бағыттарынүздіксіз дамыту, хореография өнерінің әдістемелік базасын, іздеу-зерттеу жәнеғылыми қызметін жаңғырту, би мәдениетінің кәсіби және эстетикалық келбетінқалыптастыру – хореография өнеріндегі қазақстандық білім беру саясатынжүзеге асырудың нақты міндеттері мен болжалды болашағы.
Кілт сөздер: хореография өнері, балет педагогикасы, ұлттық хореография,хореографиялық білім, би мәдениеті.

This article discusses the results of the activity of the Kazakh NationalAcademy of Choreography about the creation of new specializations within the specialty“Choreography” as well as suggests the context for the educational policy of kazakhstanichoreographic art. Contemporary demands of society are to have the qualitative level ofall the constituent processes of the preparation of future ballet teachers, teacher-tutors forchoreographic educational institutions and ballet theaters. The other aim of the Academyof Choreography is to supply the regions of Kazakhstan with qualified specialists of balletart. The important thing in the educational process of ballet is to preserve and continuethe functioning of these new specializations. It is needed to view this issue considering thegoals of national education and its specifics.Namely, a sensible approach requires professional education, training of talentsin national choreography, as well as analysis and specific positions of the current state ofprofessional groups promoting national and folk choreography, and in general the studyof the consumer level of society to the national culture.The author is considering the possibility of opening professional schools atdance theaters and famous folk dance ensembles. The preparation of a highly professionalpedagogical staff, the provision of social protection for ballet dancers, the preservationof the national dance culture, the intensive development of new and modern trends inchoreographic art, the improvement of the methodological basis of choreographic artresearch, the formation of a professional and aesthetic layer of dance culture- realchallenges and prospects realization of the Kazakhstani educational policy in thechoreographic art.
Key words: choreographic art, ballet pedagogy, national choreography,choreographic education, dance culture.

Номера журнала

© 2024 artsacademy.kz