Научный журнал «ARTS ACADEMY»

Вход

Введите свой e-mail

Мы пришлём вам ссылку для входа на сайт

Меню

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ ПОДГОТОВКИ АРТИСТОВ БАЛЕТА

01 марта 2017 г.
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ ПОДГОТОВКИ АРТИСТОВ БАЛЕТА
Номер в формате PDF - Скачать
Статья в формате PDF - Скачать

Данная статья посвящена одному из важных вопросов педагогической деятельности – воспитательному процессу. В системе профессиональной подготовки будущих артистов балета процесс воспитания, формирования личностных качеств, гражданского патриотизма является неотъемлемой частью становления личности. Автор проанализировал характерные вопросы воспитания обучающихся и подготовки их к профессиональной деятельности,раскрыл специфику и возрастные закономерности обучающихся в балетных учебных заведениях. Особое внимание в процессе подготовки будущих артистов балета автор уделяет формированию и развитию профессионального мышления у обучающихся, таких человеческих качеств, как доброта, честность,взаимоуважение, вежливость, ответственность. Учитывая специфику учебного балетного заведения, автор определяет важную роль воспитателя-наставника в становлении будущих артистов балета. Воспитатель активно участвует в жизни ребенка, находящегося вдали от родителей. На основе проведенного исследования автор формулирует задачи воспитательного процесса в специализированном учебном заведении. В статье доказано, что в рамках педагогической деятельности важна воспитательная функция, являющаяся системообразующей в формировании личности артиста балета. Автор разработал и предлагает для обсуждения этапы воспитательного воздействия на обучающихся и применения их в процессе подготовки кадров в Казахской национальной академии хореографии.
Ключевые слова: воспитательный процесс, артист балета, учебно-творческий процесс, хореографическое искусство, личность.

Бұл мақала білім беру саласының ең маңызды мәселелерінің бірі тәрбие процесіне арналады. Болашақ балет әртістерін оқыту жүйесінде тұлғалық қасиеттерді, азаматтық патриотизмді қалыптастыру тәрбие процесінің ажырамас бөлігі болып табылады. Автор студенттерге білім беру, ересек өмірге дайындау, балет мектептеріндегі білім алушылардың жас ерекшеліктері және үлгілері мәселелерін талдады. Болашақ балет бишілерін дайындау процесінде автор студенттерде мейірімділік, адалдық, өзара құрмет,сыпайылық, жауапкершілік сияқты адами қасиеттерді, кәсіби ойлауды қалыптастыруға көңіл бөледі. Балет оқу орындарының ерекшелігін ескере отырып, автордың болашақ балет әртістерін дамытудағы мұғалім-тәлімгердің маңызды рөлін анықтайды. Тәлімгер ата-аналарынан жырақта жүрген балалардың өмірлеріне етене араласады. Зерттеу нәтижесі негізінде автор мамандандырылған оқу орнындағы оқу үрдісінің мақсаттарын көрсетеді. Мақалада балет әртісі тұлғасын қалыптастыруда оқытушылық қызметтердiң маңызды екені білім беру функциясы шеңберінде дәлелденген. Автор Қазақ ұлттық Хореография академиясының балет бишілерін дайындау процесінде оларды қолданылуы мүмкін оқу процесі кезеңдерін жасап ұсынады.
Тірек сөздер: тәрбие процесі, балет артисі, оқу және шығармашылық процесс, хореография өнері, тұлғалық.

This article is dedicated to one of the most important issues of educationalactivities - educational process. Within the system of training future ballet dancerstraining process, the formation of personal qualities, civic patriotism are integral partsof the formation of the person. The author analyzed the characteristic issues ofeducation of students and prepares them for adult life, revealed the specifics andpatterns of age enrolled in ballet schools. Author pays a particular attention in theprocess of preparation of the future ballet dancers to the formation and development ofprofessional thinking in students, such human qualities as kindness, honesty, mutualrespect, civility, responsibility. Given the specificity of the educational institutions ofthe ballet, the author defines the important role of teacher-mentor in the developmentof future ballet dancers. The mentor actively involved in the life of a child who is awayfrom their parents. On the basis of the research the author formulates the problem ofthe educational process in a specialized institution. It is proved that in the frameworkof teaching activities educational function is a backbone in the formation of a balletdancer personality. The author has developed and offers to discuss the stages ofeducational influence on students and their application in the process of preparation offuture ballet dancers in the Kazakh National Academy of Choreography.
Key words: educational process, ballet, educational and creative process, the artof choreography, personality.

Номера журнала

© 2024 artsacademy.kz