Научный журнал «ARTS ACADEMY»

Вход

Введите свой e-mail

Мы пришлём вам ссылку для входа на сайт

Меню

ЖАС РЕЖИССЕРДІҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ЖОЛЫ ЖӘНЕ ІЗДЕНІСТЕРІ

03 марта 2018 г.
ЖАС РЕЖИССЕРДІҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ЖОЛЫ ЖӘНЕ ІЗДЕНІСТЕРІ
Номер в формате PDF - Скачать
Статья в формате PDF - Скачать

Мақалада қазақ режиссура өнеріне айтарлықтай үлес қосқан Рүстем Есдәулеттің шығармашылығы талданады. Мұнда жас маманның Жамбыл атындағы Шығыс Қазақстан облыстық қазақ драма театрының қалыптасып, дамуы жолындағы қажырлы еңбегі, шығармашылық ізденісі кеңінен сөз болады.Р.Есдәулет сахналаған «Томирис», «Махамбет», «Толғақ», «Ғашықсыз ғасыр»,т.б. спектакльдерге талдау жасай отырып, автор театр ұжымының актерлікойындары мен суретшілердің жұмыстарына кәсіби баға береді.
Кілт сөздер: режиссура, өнер, шағармашылық, драма, спектакль.

In the article the author analyzed the work of Rustem Esdaulet who made adefinite contribution to the Kazakh director’s art. The author studies creative searches ofthe young stage director, at a stage of formation and development of the East Kazakhstanregional Kazakh theater of a name of Zhambyl. The author analyzes the performancesof R.Esdaulet «Tomiris», «Makhambet», «Fight», «The Age without Love», gave aprofessional assessment of the theater’s cast and the work of artists.
Key words: directing, art, creativity, drama, performance.

В статье автором проанализировано творчество Рустема Есдаулета,который внес определенный вклад в казахское режиссерское искусство. Автор изучает творческие поиски молодого режиссера на этапе формирования и развития Восточно-Казахстанского областного казахского театра имени Жамбыла. Автор, анализируя спектакли Р. Есдаулета «Томирис», «Махамбет»,«Схватка», «Век без любви», дал профессиональную оценку актерскому состав у театра и работе художников.
Ключевые слова: режиссура, искусство, творчество, драма, спектакль.

Номера журнала

© 2024 artsacademy.kz