Научный журнал «ARTS ACADEMY»

Вход

Введите свой e-mail

Мы пришлём вам ссылку для входа на сайт

Меню

МЕКТЕП ОҚУШЫЛАРЫН ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ШЕБЕРЛІККЕ БАУЛУ АРҚЫЛЫ ЭСТЕТИКАЛЫҚ ТАНЫМ ТҮСІНІКТЕРІН КЕҢЕЙТУ

03 марта 2018 г.
МЕКТЕП ОҚУШЫЛАРЫН ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ШЕБЕРЛІККЕ БАУЛУ АРҚЫЛЫ ЭСТЕТИКАЛЫҚ ТАНЫМ ТҮСІНІКТЕРІН КЕҢЕЙТУ
Номер в формате PDF - Скачать
Статья в формате PDF - Скачать

Ұсынылып отырған мақалада қазіргі мектептің алдында тұрғанміндеттердің ең маңыздысы – жасөспірімді жан-жақты дамыған шығармашылтұлға ретінде тәрбиелеу. Сол тәрбиенің ішінде эстетикалық тәрбие маңыздыорын алады. Әсемдікті жасаудың негізгі заңдарын білу және әсемдікті көре,түсіне, жасай білу адамның рухани өмірін байытады, қызғылықты етеді, оғанжоғары деңгейде рухани ләззат алуға мүмкіндік береді. Эстетикалық тәрбие,біріншіден, үй-іші мен отбасынан басталса, екінші кезеңі балабақша, үшінші кезеңібаланың мектеп есігін ашуымен басталады. Баланың отбасына балабақшаданалған эстетикалық тәрбие қоры мектеп қабырғасында жетіле әрі дами түседіде, оқушының өмірге деген көзқарасы қалыптаса бастайды.
Кілт сөздер: мектеп, бейнелеу өнері, шығармашылық тұлға, эстетикалықтәрбие, мәдениет, дәстүр, балалық сезім, талғамын қалыптастыру, шеберлік.

In the proposed article, the most important task facing the modern school isto educate the teenager as a fully-fledged creative person. Aesthetic upbringing takes a significant place in that education. Esthetic education plays a great role in the life of aperson. Seeing, understanding, and enriching the beauty make the person’s spiritual lifemore interesting and enjoys the highest spiritual pleasure. Esthetic education begins first,starting with the family, the second stage begins with the kindergarten, and the third stagebegins with the opening of the child’s school door. An aesthetic education fund that hasbeen received from a kindergarten for the child’s home develops and develops in school,and the student’s attitude toward life begins to grow.
Key words: school of fine arts, creative person, aesthetic education, culture,tradition, childhood feeling, formation of taste, skill.

В данной статье представлено самое важное обязательство перед современной школой – воспитание разносторонне развитой творческой личности подростков. Эстетическое воспитание занимает значительное место в процессе воспитания. Знание основных законов сотворения красоты и умение творить красоту обогащает духовную жизнь человека, делает ее интереснее, дает возможность испытания величайших духовных наслаждений. Эстетическое воспитание ребенка начинается, во-первых, в семье, второй этап приходится на детский сад, третий этап начинается с открытия школьной двери. Собранный запас эстетического воспитания (в семье, детском саду, в школьные годы) будет совершенствоваться и развиваться далее, формировать взгляды ученика на жизнь.
Ключевые слова: школа, творческий человек, изобразительное искусство,эстетическое воспитание, культура, традиции, детское чувство, формирование вкуса, мастерство.

Номера журнала

© 2024 artsacademy.kz