Научный журнал «ARTS ACADEMY»

Вход

Введите свой e-mail

Мы пришлём вам ссылку для входа на сайт

Меню

ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ ХОРЕОГРАФИЯ АКАДЕМИЯСЫ СТУДЕНТТЕРІНІҢ КРЕАТИВТІ ОЙЛАУЫН ДАМЫТУДЫҢ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ

03 марта 2018 г.
ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ ХОРЕОГРАФИЯ АКАДЕМИЯСЫ СТУДЕНТТЕРІНІҢ КРЕАТИВТІ ОЙЛАУЫН ДАМЫТУДЫҢ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ
Номер в формате PDF - Скачать
Статья в формате PDF - Скачать

Мақалада студенттердің креативті ойлауын дамыту мәселелері туралышетелдік және отандық ғалымдардың ғылыми зерттеулері қарастырылған.Студент тұлғасының интелектуалдық белсенділігінің деңгейлеріне сипаттамаберіледі. Қазақ ұлттық хореография академиясында оқыту барысындастуденттердің шығармашылық іс-әрекетпен айналысуына жағдай жасаумүмкіндіктері қаарстырылады.
Кілт сөздер: креативтілік, психология, шығармашылық, ойлау, мотивация,интелектуалдық, когнитивтік.

The article examines the research approaches of foreign and domesticpsychologists to the problem of creative thinking of students. Characteristics of the levelsof intellectual activation of personality are given. The possibility of creation of conditionsfor creative activity in the process of teaching students in the Kazakh National Academyof Choreography is considered.
Key words: creativity, psychology, creativity, thinking, motivation, intellectual,cognitive.

В статье расматриваются исследовательские подходы зарубежных и отечественных психологов к проблеме креативного мышления студентов.Дается характеристика уровней интеллектуальной активизации личности.Рассматривается возможность создания условий для творческой деятельности в процессе обучения студентов Казахской национальной академии хореографии.
Ключевые слова: креативность, психология, творчество, мыслить,мотивация, интеллектуальный, когнитивный.

Номера журнала

© 2024 artsacademy.kz