Научный журнал «ARTS ACADEMY»

Вход

Введите свой e-mail

Мы пришлём вам ссылку для входа на сайт

Меню

«ҚАРА СӨЗДЕР» – АДАМГЕРШІЛІК ФИЛОСОФИЯСЫ

03 марта 2018 г.
«ҚАРА СӨЗДЕР» – АДАМГЕРШІЛІК ФИЛОСОФИЯСЫ
Номер в формате PDF - Скачать
Статья в формате PDF - Скачать

Мақалада Абай поэзиясының қайталанбас қырлары мен Абай жырларынағана тән өзіндік ерекшеліктері жан-жақты ашылады. Оның «Қара сөздерінде»сөз өнерінің сұлулығы, көңіл толқынының тереңдігі мен пәлсапалық көзқарастарсинтезделеді. Абайдың шығармашылық және рухани мұрасынан қазіргі заманныңәрбір оқырманы өзін толғандырған сұрақтарының әлеуметтік шындыққанегізделген жауаптарын таба алады.
Кілт сөздер: ғылым, білім, қоғам, ойшыл, философия, ағартушылық,өркениет, мәдениет.

The given article shows the peculiarities, unique traits and individuality of Abai’spoetry. The beauty of words, the depth of soul emotions and philosophic perception of theworld are synthesized in his “Book of words”. Any contemporary reader can find answersto many painful social questions in the poet’s spiritual and creative heritage.
Key words: science, knowledge, society, thinker, philosophy, enlightenment.civilization, culture.

В данной статье раскрываются особенности, неповторимые черты и собственное лицо поэтики Абая. В его «Словах назидания» синтезированы красота слов, глубина душевного волнения и философское мировосприятие. Современный читатель находит в его духовном и творческом наследии ответы на многие наболевшие вопросы социальной реальности.
Ключевые слова: наука, знание, общество, мыслитель, философия,просветительство, цивилизация, культура.

Номера журнала

© 2024 artsacademy.kz