Научный журнал «ARTS ACADEMY»

Вход

Введите свой e-mail

Мы пришлём вам ссылку для входа на сайт

Меню

«СПАРТАК» НА СЦЕНЕ ТЕАТРА «АСТАНА ОПЕРА»

05 марта 2020 г.
«СПАРТАК» НА СЦЕНЕ ТЕАТРА «АСТАНА ОПЕРА»
Номер в формате PDF - Скачать
Статья в формате PDF - Скачать

В статье анализируется балет «Спартак» А. Хачатуряна в хореографии мэтра советского балета Юрия Григоровича, поставленный на сцене театра «Астана Опера». Автор статьи рассматривает данную постановку как творческое достижение хореографа, в котором специфика образности балетного спектакля и его художественной целостности была понята и убедительно воплощена артистами театра «Астана Опера».
Ключевые слова: хореография, спектакль, Григорович, «Спартак», Бахтияр Адамжан, предводитель, героический балет.

Мақалада «Астана Опера» театрының сахнасында Кеңес одағы балетінің мэтрі Юрий Григорович қойған А.Хачатурянның «Спартак» балеті талданған.Мақала авторы аталған қойылымды балет спектаклінің ерекше бейнелілігімен көркемдік тұтастығы түсінікті және «Астана Опера» театрының артистерімен нанымды жүзеге асырылған хореографтың шығармашылық жетістігіретінде қарастырады.
Түйінді сөздер: хореография, спектакль, Григорович, «Спартак», Бахтияр Адамжан, қолбасшы, қаһармандық балет.

The article analyzes the ballet Spartak by A. Khachaturian staged by the master ofthe Soviet ballet Yuri Grigorovich, performed on the stage of the Astana Opera Theater. The author of the article considers this production as a creative achievement of thechoreographer, in which the specificity of the imagery of the ballet performance and itsartistic integrity was understood and convincingly embodied by the artists of the AstanaOpera Theater.
Key words: choreography, performance, Grigorovich, Spartak, Bakhtiyar Adamzhan,leader, heroic ballet.

Номера журнала

© 2024 artsacademy.kz