Научный журнал «ARTS ACADEMY»

Вход

Введите свой e-mail

Мы пришлём вам ссылку для входа на сайт

Меню

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ А.А. ТАТИ (НА ПРИМЕРЕ СРЕДНЕСПЕЦИАЛЬНЫХ ХОРЕОГРАФИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ)

05 марта 2020 г.
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ А.А. ТАТИ (НА ПРИМЕРЕ СРЕДНЕСПЕЦИАЛЬНЫХ ХОРЕОГРАФИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ)
Номер в формате PDF - Скачать
Статья в формате PDF - Скачать

В статье рассмотрена и охарактеризована педагогическая деятельность А.А.Тати в среднеспециальных хореографических заведениях Казахстана с целью рас-ширения исследований о педагогике хореографии отечественных деятелей искусства. Автором описываются методы и некоторые индивидуальные приемы педагога при работе с будущими артистами балета и артистами ансамбля народного танца на примере учащихся Алматинского хореографического училища им. А.В.Селезнева и Республиканского эстрадно-циркового колледжа им. Ж. Елебекова. Обозначены исполнительские критерии, необходимые при освоении национальной хореографической лексики, на которые ведущий педагог казахского танца обращает особое внимание.
Ключевые слова: А.А. Тати, казахский танец, педагог, АХУ им. А.В. Селезнева,РЭЦК им. Ж. Елебекова.

Мақалада отандық хореографтардың би педагогикасы бойынша зерттеулердің аясын кеңейту мақсатында А. А. Татидің Қазақстанның орта арнаулы хо-реографиялық мекемелеріндегі педагогикалық қызметі қарастырылған және жан-жақты сипатталған. Автор А. В. Селезнев атындағы АХУ-дың және Ж. Елебековатындағы РЭЦК-нің оқушылары мысалында болашақ балет әртістерімен жәнехалықтық би ансамблінің әртістерімен жұмыс жасау кезіндегі мұғалімнің жекеәдіс-тәсілдерін сипаттайды. Қазақ биінің жетекші ұстазы ерекше назар аудара-тын ұлттық хореографиялық лексиканы игеруге керекті қасиеттер анықталған.
Түйінді сөздер: А.Ә. Тати, қазақ биі, оқытушы, би ұстазы, А.В. Селезнев атын-дағы АХУ, Ж. Елебеков атындағы РЭЦК.

The article describes and characterizes Aigul Tati’s pedagogical activity in secondaryspecialized choreographic institutions of Kazakhstan with the aim of expandingresearch on the pedagogy of choreography of domestic artists. The author describes themethods and some individual techniques of the teacher when working with future balletdancers and artists of the folk dance ensemble using the example of students of the A.V.Seleznyov Almaty Ballet School and Zh. Elebekov Republican Variety Circus College. Theperformance criteria necessary for the development of the national choreographic vocabularyare identified, which the leading teacher of Kazakh dance pays special attention to.
Key words: A.A. Tati, Kazakh dance, teacher, A. V. Seleznyov Almaty Ballet School,Zh. Elebekov RVCC.

Номера журнала

© 2024 artsacademy.kz