Научный журнал «ARTS ACADEMY»

Вход

Введите свой e-mail

Мы пришлём вам ссылку для входа на сайт

Меню

ISSUES OF COPYRIGHT AND ALLIED RIGHTS PROTECTION ON THE INTERNET

05 марта 2020 г.
ISSUES OF COPYRIGHT AND ALLIED RIGHTS PROTECTION ON THE INTERNET
Номер в формате PDF - Скачать
Статья в формате PDF - Скачать

This article reviews the issue of protecting intellectual property rights on the Internet.The need for copyright protection on the Web identified and justified to maintain its wealthand the development of its state. It is said that personal rights to a work on the Internetcan be violated by assigning authorship to work, incorrectly specifying the author’s namewhen posting the work, making changes to it without the consent of the creator. Propertycopyrights often violated by making a profit from the use of creative work by a personwho does not have the right to earn money on a job. Often the violation of personaland property rights on the Internet is interconnected. It is emphasized that copyrightprotection on the Internet still does not have legal coverage in various bills of our state.The necessity to develop and discuss security issues on the Internet is a fairly significanttopic in our time. People began to pay serious attention to this problem recently whenthe World Wide Web became commonplace for people. The number of violations of theauthor’s rights or another copyright holder on the Internet is growing year by year. Inconditions of fierce competition, it is faster and easier to steal someone’s intellectualproperty and make a name for it than to create own. The topicality of the copyrightprotection problem lies in the fact that not all possibilities of copyright protection placedin the norms of the Civil Code of the Republic of Kazakhstan implemented in practice,especially concerning copyright protection on the Internet.
Key words: copyright, intellectual property, internet, digital marketing, owner, piracy,author.

Мақалада интернет желісіндегі интеллектуалдық меншік құқығын қорғаумәселесі қарастырылған. Интернетте авторлық құқықты қорғаудың қажеттілі-гі жеке байлығын сақтау мен өз мемлекетінің дамуы үшін аса маңызды екенді-гі негізге алынған және нақтыланған. Интернеттегі туындыға жеке құқықтыбұзу өнімге авторлық құқықты беру, жұмысты жариялау кезінде автордың аты-жөнін дұрыс көрсетпеу, жасаушының келісімінсіз өзгерту енгізу жолдары арқылыжүзеге асырылады делінген. Жеке меншіктік авторлық құқық көбінесе шығармадан ақша табуға құқығы жоқ адамның шығармашылық жұмысты пайдалануданпайда табу арқылы бұзылады. Интернеттегі жеке және мүліктік құқықтардыңбұзылуы көбінесе өзара байланысты. Интернеттегі авторлық құқықты қорғау әлікүнге дейін мемлекетіміздің әртүрлі заң жобаларында заңды түрде тиісті деңгейде қамтылмағандығы баса айтылды. Интернеттегі қауіпсіздік мәселелерін да-мыту және талқылау қажеттілігі қазіргі уақытта өте маңызды тақырып болыптабылады. Бұл проблемаға адамдар «бүкіләлемдік ғаламтор» адамзатқа тіптенқолжетімді болған тұста айтарлықтай мән бере бастады. Интернеттегі автордың немесе басқа авторлық құқық иелерінің құқықтарын бұзу әрекеттерінің саныжыл санап артып келеді. Себебі, қатал бәсекелестік жағдайында өзіңіздің жекеменшігіңізді жасаудан гөрі біреудің интеллектуалдық меншігін ұрлап, пайда табужылдамырақ және оңайырақ болуда. Авторлық құқықты қорғау проблемасыныңөзектілігі Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің нормаларында қарастырылған авторлық құқықты қорғаудың барлық мүмкіндіктері іс жүзінде,әсіресе интернеттегі авторлық құқықты қорғауда жеткілікті деңгейде қолданылмайтындығында нақты көрініс табуда.
Түйінді сөздер: авторлық құқық, интеллектуалдық меншік, интернет,нарық контенті, құқық иеленуші, қарақшылық, автор.

В данной статье рассматривается проблема защиты прав на интеллектуальную собственность в сети Интернет. Выявляется и обосновывается необходимость защиты авторских прав в Сети для поддержания собственного достатка и развития своего государства. Говорится о том, что личные права на произведение в Интернете могут быть нарушены путем присвоения авторства на произведение, неверного указания имени автора при размещении работы, внесения в нее правок без согласия создателя. Имущественные авторские права чаще всего нарушаются путем извлечения прибыли от использования творческой работы лицом,которое не имеет прав зарабатывать на произведении. Часто нарушение личных и имущественных прав в Интернете взаимосвязано. Подчеркивается, что защита авторских прав в сети Интернет до сих пор не имеет правового освещения в различных законопроектах нашего государства. Необходимость в разработке и обсуждении вопросов защиты в сети Интернет – достаточно значимая тема в наше время. Серьезное внимание на эту проблему люди стали обращать сравнительно недавно, когда «всемирная паутина» стала обыденностью для человека. Количество нарушений прав автора или иного правообладателя в интернете растет год от года, так как в условиях ожесточенной конкуренции быстрее и проще украсть чужую интеллектуальную собственность и сделать себе имя, нежели создавать свою. Актуальность проблемы защиты авторских прав состоит в том, что не все возможности защиты авторских прав, заложенные в нормах ГКРК, реализуются на практике, особенно это касается защиты авторских прав в Интернете.
Ключевые слова: авторское право, интеллектуальная собственность, интернет, контент-рынок, правообладатель, пиратство, автор.

Номера журнала

© 2024 artsacademy.kz