Научный журнал «ARTS ACADEMY»

Вход

Введите свой e-mail

Мы пришлём вам ссылку для входа на сайт

Меню

ИНКЛЮЗИВТІ БІЛІМ БЕРУДЕГІ ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ТӘЖІРИБЕ

05 марта 2020 г.
ИНКЛЮЗИВТІ БІЛІМ БЕРУДЕГІ ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ТӘЖІРИБЕ
Номер в формате PDF - Скачать
Статья в формате PDF - Скачать

Мақалада шетелдік нәтижелерді сараптау негізінде Қазақстандағы инклюзивті білім беруді ендіру тәжірибесі қарастырылады. Шетелде қалыптасқантеориялық, әдістемелік тәжірибе Қазақстанда да басшылыққа алынуда. Әйтседе, мақала авторлары инклюзивті білім беру негіздерін ендіруде әр елдің өзіндікерекшелігі болатындығын тілге тиек етеді. Мәселен, халықтың менталитетін,ұлттың әлеуметтік және мәдени жағдайына байланысты өзге елдің норма-тивті-құқықтық базасын көшіріп алуға болмайтындығы белгілі.Жұмысымызда З.А. Мовкебаева, Р. Сүлейменова және өзге де ғалымдардың ең-бектерін басшылыққа ала отырып, Қазақстандағы инклюзивті білім беру, ерек-ше қажеттіліктері бар балаларды жалпы білім беру үдерісіне енгізуге қатыстықоғамда қалыптасқан көзқарас пен іс-шаралар жайында сөз болады.
Түйінді сөздер: инклюзивті білім, инклюзияның қазақстандық үлгісі,жеке тұлғаны әлеуметтендіру мәселелері, инклюзивті білім берудің нормативті-құқықтық базасы.

В статье рассматривается опыт внедрения инклюзивного образования в Казахстане на основе анализа зарубежных результатов. Теоретическая, методическая практика, сформировавшаяся за рубежом, имеет место и в Казахстане. Тем не менее, авторы статьи подчеркивают, нельзя копировать нормативно-правовую базу других стран без соотнесения с менталитетом, социально-культурным уровнем развития народа. нельзя копировать нормативно-правовую базу других стран.Руководствуясь трудами З.А. Мовкебаевой, Р. Сулейменова и других ученых, автор статьи определяет существующие подходы к внедрению инклюзивного образования в Казахстане.
Ключевые слова: инклюзивное образование, модель инклюзии, проблемы социализация личности, нормативно-правовая база инклюзивного образования.

The article considers the experience of implementing inclusive education inKazakhstan based on the analysis of foreign results. Theoretical and methodologicalpractice, which has been formed abroad, is also guided in Kazakhstan. However, theauthors of the article emphasize that the introduction of the basics of inclusive educationis a peculiar feature of each country. For example, it is known that due to the mentality ofthe population, the social and cultural situation of the nation, it is impossible to copy thelegal framework of other countries.In our work, guided by the works of Z. A. Movkebayeva, R. Suleimenov and otherscientists, we are talking about approaches and measures that are taking shape in society,concerning inclusive education in Kazakhstan, the introduction of children with specialneeds in the educational process.
Key words: inclusive education, model of inclusion, socialization of the individual,legal framework for inclusive education.

Номера журнала

© 2024 artsacademy.kz