Научный журнал «ARTS ACADEMY»

Вход

Введите свой e-mail

Мы пришлём вам ссылку для входа на сайт

Меню

THE LITERARY COMPREHENSION OF THE MYTHICAL WOMAN (BASED ON OTAR CHILADZE’S NOVEL “A MAN WAS GOING DOWN THE ROAD”)

05 марта 2020 г.
THE LITERARY COMPREHENSION OF THE MYTHICAL WOMAN (BASED ON OTAR CHILADZE’S NOVEL “A MAN WAS GOING DOWN THE ROAD”)
Номер в формате PDF - Скачать
Статья в формате PDF - Скачать

The purpose of the present work is to show by the most interesting image of the novel’sfemale character, the mythological literary transformation and the position of the writer,which does not necessarily share the views of society on a specific character, and givesthe reader a new matter for thinking.
Key words: Otar Chiladze, Medea, mythology, character, transformation.

Ұсынылған жұмыстың мақсаты – романдағы әйел кейіпкердің сипатын, ми-фологиялық әдеби өзгерісті және қоғамның көзқарасын белгілі бір кейіпкерге міндетті түрде теліп қоймайтын және оқырманға ой салуға жаңа сұрақ беретін жазушының ұстанымын көрсету.
Түйінді сөздер: Чиладзе Отар, Медея, мифология, кейіпкер, трансформация.

Цель настоящей работы – показать женский персонаж романа, мифологическую литературную трансформацию и позицию писателя, который не обязательно разделяет взгляды общества на конкретного персонажа и дает читателю новый вопрос для размышлений.
Ключевые слова: Отар Чиладзе, Медея, мифология, персонаж, трансформация.

Номера журнала

© 2024 artsacademy.kz